Evaluering af Housing First på hjemløseområdet

Housing First, der har været det grundlæggende princip i arbejdet på hjemløseområdet siden den nationale Hjemløsestrategi, skal udbredes til og implementeres i flere af landets kommuner. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere den videre udbredelse og implementering i flere kommuner. Tilbudsfristen er 3. november 2016.

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere initiativet "Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet".

Der er fra tidligere og nuværende initiativer på hjemløseområdet gode erfaringer med Housing First-princippet og tre evidensbaserede bostøttemetoder (Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT)). Satspuljepartierne har derfor i 2016 afsat midler til at styrke indsatsen over for hjemløse borgere i Danmark ved at udbrede Housing First og bostøttemetoderne yderligere.

Socialstyrelsen understøtter udbredelsen og implementeringen gennem målrettede aktiviteter i flere delprojekter, heraf er følgende fem omfattet af den udbudte evaluering:

 • Fortsat understøttelse af implementering og forankring i 23 kommuner, som har deltaget og stadigvæk deltager i Socialstyrelsens initiativer på hjemløseområdet.
 • Samarbejde med nye kommuner med betydelige hjemløseproblematikker.
 • Samarbejde med nye kommuner med færre hjemløseproblematikker.
 • Udbredelse af samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” til nye kommuner (fra 2018).
 • Udbredelse af viden om og understøttelse af implementering af Housing First på boformer efter servicelovens § 110.

Formålet med evalueringen er:

 • At belyse indikatorer, som fremmer og sikrer eller omvendt hæmmer en god implementering og forankring af Housing First-princippet og bostøttemetoderne.
 • Kontinuerligt at skabe viden som aktivt kan bidrage til Socialstyrelsens, kommuners og boformers arbejde med implementeringen.

Den udbudte opgave

Selve evalueringsopgaven består af tre delopgaver:

 • Løbende vidensopsamling og analyse til Socialstyrelsens, kommuners og boformers arbejde med Housing First.
 • Evaluering af implementeringen af Housing First og de organisatoriske resultater i deltagende kommuner og § 110 boformer.
 • Evaluering af de borgerrettede resultater af implementeringen af Housing First og bostøttemetodern

Praktiske oplysninger

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter reglerne i afsnit II i udbudsloven, L1564 af 15. december 2015.

Beløbsrammen er på 2.500.000 kr. ekskl. moms. Projektperioden løber fra januar 2017 til december 2019.

Der er frist for afgivelse af tilbud den 3. november 2016 kl. 12.00.

Kontakt:

Materiale

Udbudsmateriale (pdf)
Forandringsteori for initiativet "Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet" (pdf)
Kontraktudkast (pdf)
ESPD - Evaluering af Housing First (xml) (højreklik på linket og vælg "gem link som" for at hente filen)
Individskema fra det kvantitative dokumentationssystem (pdf)
Fidelitetsskema fra det kvantitative dokumentationssystem (pdf)

Vejledning til udfyldelse af elektronisk ESPD

ESPD skal udfyldes og vedhæftes tilbuddet.

Sådan gør du:

 1. Download og gem dokumentet ESPD - Evaluering af Housing First (xml) på din PC. Dokumentet er ikke umiddelbart læsbart, men kan læses i ESPD-systemet.
 2. Gå ind på siden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da.
 3. Til spørgsmålet ”Hvem er De?” svares: ”Jeg er en økonomisk aktør”.
 4. Til spørgsmålet ”Hvad ønsker De at gøre?” svares: ”Importere ESPD”.
 5. Under overskriften ”Upload dokument” vælges knappen ”Gennemse”. Vedhæft nu det downloadede dokument med ESPD.
 6. Du kan nu udfylde de aktive felter i ESPD elektronisk.
 7. Når de aktive felter i ESPD er udfyldt elektronisk, vælges knappen ”Eksportér” nederst på siden. Der genereres en fil, som du downloader og gemmer på din PC.
 8. Vedhæft filen til tilbuddet, når du sender det. Det er vigtigt, at du ikke ændrer filformatet, da vi så ikke kan læse filen i ESPD-systemet.

Bemærk, at xml-filen udelukkende virker sammen med elektronisk ESPD og kun kan åbnes herfra. Hvis du forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, kommer der kun en ulæselig tekst frem.


Sidst opdateret 12/10 2016