KaS-udbud

Udbud vedr. specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion på områderne synsnedsættelse, høretab, døvblindhed, epilepsi samt førskolebørn med særlige vanskeligheder. Frist for anmodning om prækvalifikation: 29. juli 2016.

Som følge af en teknisk fejl, er de tidligere udbudte opgaver på KaS-området blevet annulleret.

Socialstyrelsen genudbyder nu følgende seks udbud med forhandling efter udbudsbekendtgørelse. Der skal indgås kontrakter gældende for perioden 1.1.2017-31.12.2020. Under hvert udbud findes den relevante udbudsbekendtgørelse.

Generelle oplysninger:

 • Hvert af de seks udbud gennemføres som selvstændige udbud med forhandling efter udbudsbekendtgørelse og indledes med en prækvalifikationsfase. Herefter følger en tilbudsfase for den/de prækvalificerede leverandører, og som led i tilbudsfasen gennemføres der en forhandlingsrunde, hvor der kan forhandles om alle forhold i tilbud og kontrakt, dog ikke om grundlæggende forhold i udbuddet.
 • Leverandøren skal være i stand til at kunne levere de nævnte ydelser til målgruppen uanset hvor i landet, disse bor.
 • Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes til Socialstyrelsen senest d. 29. juli 2016 kl. 12.
 • For ansøgere, som har modtaget opfordring om at afgive tilbud, er frist for fremsendelse af tilbud 7. september 2016 kl. 12.

Spørgsmål vedr. udbuddene stilles på
Spørgsmål og svar vedr. udbuddene offentliggøres herunder.

Fold alle teksterne ud eller ind

KaS-udbud a

Børn og unge med høretab 0 til og med 17 år samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med den nævnte målgruppe. Ydelserne vedrører specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion. Bevillingsramme for 2017 er 26.607.260 kr. ex moms (+ p/l-regulering fra 2016 til 2017, som oplyses senere).

Links til:

KaS-udbud b

Børn og unge med døvblindhed 0 til og med 17 år samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med den nævnte målgruppe. Ydelserne vedrører specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion. Bevillingsramme for 2017 er 10.558.740 kr. ex moms (+ p/l-regulering fra 2016 til 2017, som oplyses senere).

Links til:

KaS-udbud c

Børn og unge med synsnedsættelse 0 til og med 17 år samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med den nævnte målgruppe. Ydelserne vedrører specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion, eksklusiv studievejledning til unge med nedsat syn, som har behov for studievejledning i forbindelse med opstart på ungdomsuddannelse, gennemførelse eller udslusning herfra. Bevillingsramme for 2017 er 17.930.000 kr. ex moms (+ p/l-regulering fra 2016 til 2017, som oplyses senere).

Links til:

KaS-udbud d

Unge og voksne med synsnedsættelse, 14 år og opefter samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med den nævnte målgruppe. Ydelserne vedrører specialrådgivning, udredning, vidensarbejde og kursusvirksomhed inkl. studievejledning til unge med nedsat syn, som har behov for studievejledning i forbindelse med opstart på ungdomsuddannelse, gennemførelse eller udslusning herfra. Bevillingsramme for 2017 i 25.781.000 kr. ex moms (+ p/l-regulering fra 2016 til 2017, som oplyses senere).

Links til:

KaS-udbud e

Børn, unge og voksne med epilepsi, 0 år og opefter samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med den nævnte målgruppe. Ydelserne vedrører specialrådgivning og vidensarbejde. Bevillingsramme for 2017 er 2.831.000 kr. ex moms (+ p/l-regulering fra 2016 til 2017, som oplyses senere).

Links til:

KaS-udbud f

Førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med den nævnte målgruppe. Ydelserne vedrører specialrådgivning, udredning, vidensarbejde og kursusvirksomhed. Bevillingsramme for 2017 er 16.109.000 kr. ex moms (+ p/l-regulering fra 2016 til 2017, som oplyses senere).

Links til:

Spørgsmål og svar i forbindelse med KaS-udbud

Spørgsmål
Hvad er de endelige beløb for bevillingsrammer for 2017 for hvert af de seks udbud efter p/l-regulering?

Svar
De endelige beløb for bevillingsrammer for 2017 (efter p/l-regulering for 2016 og 2017) er følgende:

Vedr. KaS-udbud a: 27.278.053 kr. 
Vedr. KaS-udbud b: 10.824.935 kr. 
Vedr. KaS-udbud c: 18.382.031 kr.
Vedr. KaS-udbud d: 26.430.962 kr. 
Vedr. KaS-udbud e: 2.902.372 kr. 
Vedr. KaS-udbud f: 16.515.122 kr.


Spørgsmål
Hvilken adresse skal ansøgning om prækvalifikation sendes til?

Svar
Ansøgning om prækvalifikation skal være Socialstyrelsen i hænde senest d. 29. juli 2016 kl. 12, og ansøgningen skal fremsendes elektronisk til følgende mailadresse:

Vedr. KaS-udbud a: Kasudbud1a@socialstyrelsen.dk
Vedr. KaS-udbud b: Kasudbud1b@socialstyrelsen.dk 
Vedr. KaS-udbud c: Kasudbud1c@socialstyrelsen.dk 
Vedr. KaS-udbud d: Kasudbud1d@socialstyrelsen.dk 
Vedr. KaS-udbud e: Kasudbud1e@socialstyrelsen.dk 
Vedr. KaS-udbud f: Kasudbud1f@socialstyrelsen.dk

Ved fremsendelse af materiale til ovenstående mailadresser vil man modtage følgende autosvar: "Tak for fremsendelse af ansøgning om at blive prækvalificeret til KaS-udbud xx. Du vil høre fra os i ugerne 31-32, når materialet er gennemgået og vurderet. Venlig hilsen VISO, Socialstyrelsen".

Bemærk: Hvis man ikke har modtaget ovenstående autosvar - tjek da, om det ligger i henvenders spam-filter.

Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til Socialstyrelsen og vil dermed ikke blive taget i betragtning. Bemærk, at e-mails max. må fylde 10MB. Se desuden afsnit 2.3 vedr. tidsplan for den samlede udbudsforretning i de respektive udbudsmaterialer.


Spørgsmål
I udbudsmaterialet vedr. KaS-udbud a fremgår det ikke umiddelbart, at gruppen af tegn til tale-brugere fra 1. januar 2017 vil have ret til at gøre brug af de materialer med tegnstøtte, som bliver udviklet og produceret i KaS-regi. Siden 2009 har tegn til tale-brugere i undervisningsrettede tilbud ellers haft mulighed for at rekvirere tegnstøttede materialer, men de er øjensynligt skrevet ud af udbudsmaterialet. Er det en fejl, eller vil materialeproduktion også fremadrettet også omfatte denne målgruppe?

Svar
Tegn til tale-brugere vil også fortsat være omfattet af den tegnstøttede materialeproduktion på KaS-området, og det vil i praksis fremgå af den indgåede kontrakt vedr. KaS-udbud a gældende fra 1. januar 2017.


Spørgsmål
Der er i skemaet anført videnscentre som samarbejdspartnere – da videnscentrene ikke eksisterer mere, men nu er inkluderet/omlagt i Socialstyrelsen, spørges der ind til, hvad der menes med videnscentre i denne sammenhæng?

Svar
I skema vedr. 3. Vidensarbejde, nævnes videnscentre som mulige samarbejdspartnere. Med videnscentre menes organisationer, der arbejder med at indsamle, formidle og producere viden indenfor et givet område.


Spørgsmål
Formuleringen i skemaet: Har I, i løbet af de seneste år… Hvad er formuleringen et udtryk for i antal år her? (2,5 år eller andet)

Svar
I skema vedr. 3. Vidensarbejde skal det her præciseres, at formuleringen ”Har I, i løbet af de seneste år, deltaget med faglige indlæg – dvs. skriftlige eller mundtlige oplæg? rettelig bør være ”Har I, i løbet af de seneste 2 år, deltaget med faglige indlæg – dvs. skriftlige eller mundtlige oplæg?


Spørgsmål
Er KaSinfo@socialstyrelsen.dk en sikkermail, således at der ikke sendes fortrolige oplysninger til en ikke-sikkermail?

Svar
KaSinfo@socialstyrelsen.dk er beregnet som en postkasse, hvortil man kan stille spørgsmål vedr. KaS-udbuddene. Der er ikke tale om en sikker mail adresse, da der ikke skal fremsendes personfølsomme oplysninger til denne postkasse.


Spørgsmål
Det skal i prækvalifikationsmaterialet angives, hvor mange specialrådgivningsforløb, der leveres pr. år. Der omtales, at det kan være enkeltstående rådgivningssamtaler eller længerevarende forløb. Der er anført en række eksempler på, hvilke emner det kan dreje sig om. Men hvad skal der forstås ved et ”rådgivningsforløb”, og hvordan skal forløbene gøres op?  Er et forløb at forstå som en samlet ydelse rettet mod én borger – altså optælling ift. CPR-numre/sager, eller tænkes opgørelsen at være summen af de forskellige enkeltydelser, der indgår i rådgivningen? 

Svar
Opgørelse af et forløb skal forstås som en samlet ydelse rettet mod én borger – altså optælling ift. CPR-numre/sager. Den enkelte borgers forløb kan være af mere eller mindre omfangsrig karakter. Et specialrådgivningsforløb kan således være af kortvarig karakter (specialrådgivning via telefonrådgivning, idet det vurderes, at der ikke er behov for at igangsætte et egentligt sagsforløb over en længerede tidsperiode), eller kræve et korterevarende forløb (under 3 mdr.) eller et længerevarende forløb (3 mdr. eller derover). En borger kan have flere forløb pr. år, hvis der er tale om, at et forløb afsluttes (fx med en afsluttende rapport), men hvor der efterfølgende vurderes at være nye eller ændrede behov, som fordrer igangsættelse af et nyt specialrådgivningsforløb. 

Opgørelsen af forløb kan således rumme både kortvarig telefonrådgivning samt forløb af korterevarende eller længerevarende karakter. Idet der er tale om  specialrådgivning på det mest specialiserede område, vil rådgivningsbehovet typisk være af så kompleks karakter, at der kræves et egentligt sagsforløb. Hovedvægten vil derfor ligge på forløb af korterevarende eller længerevarende karakter, mens telefonrådgivning således typisk kun udgør en mindre andel af det samlede antal specialrådgivningsforløb.


Spørgsmål
Mulig leverandør er en del af en større organisation. Hvem skal anmode om prækvalifikation?

Svar
Hvis leverandør er en del af en offentlig myndighed, skal anmodning om prækvalifikation (og et evt. senere tilbud) afgives af leverandørens driftsherre, fx en region.


Spørgsmål
Skal tro og love erklæring udfyldes i en særlig skabelon?

Svar
Nej, der skal ikke anvendes en særlig skabelon hertil. Tro og love erklæring gives ved i selve anmodningen om prækvalifikation at anføre, at ansøger på tro og love erklærer, at de ikke er omfattet af nogen af de udelukkelsesgrunde, der er anført i prækvalifikationsmaterialet, og at de opfylder minimumskrav for økonomisk og finansiel formåen.


Spørgsmål
I teksten til prækvalifikationsansøgning står der: ”Vurderingen vil ske på grundlag af ansøgers besvarelse af de nedenfor anførte spørgsmål 1- 5” og ” Spørgsmål 1-5 vedrørende ydelser til målgruppen vedr. førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder”.

Men der er kun 4 spørgsmål. Er der tale om en fejl i angivelsen af antallet af spørgsmål eller er der faldet et spørgsmål ud?

Svar
Der er tale om en fejl i angivelsen af antallet af spørgsmål i afsnit 4.3 Udvælgelseskriterier i dokumentet ”Materiale vedr. prækvalifikation, KaS-udbud f”. Den korrekte tekst i afsnit 4.3 her er:

”Vurderingen vil ske på grundlag af ansøgers besvarelse af de nedenfor anførte spørgsmål 1-4” 
samt
”Spørgsmål 1-4 vedrørende ydelser til målgruppen vedr. førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder”.

Det samme er gældende for afsnit 4.3 Udvælgelseskriterier i dokumentet ”Materiale vedr. prækvalifikation, KaS-udbud d”. Den korrekte tekst i afsnit 4.3 her er:
”Vurderingen vil ske på grundlag af ansøgers besvarelse af de nedenfor anførte spørgsmål 1-4” 
samt
”Spørgsmål 1-4 vedrørende ydelser til målgruppen vedr. unge og voksne med synsnedsættelse”.

Der er ligeledes tale om fejl i angivelse af antallet af spørgsmål i afsnit 4.3 Udvælgelseskriterier i dokumentet ”Materiale vedr. prækvalifikation, KaS-udbud e”. Den korrekte tekst i afsnit 4.3 her er:
”Vurderingen vil ske på grundlag af ansøgers besvarelse af de nedenfor anførte spørgsmål 1 og 2” 
samt
”Spørgsmål 1 og 2 vedrørende ydelser til målgruppen vedr. børn, unge og voksne med epilepsi”.


Spørgsmål
I stiller følgende spørgsmål i prækvalifikationsskemaet: ”Er I involveret i projekter, hvor der udvikles ny viden om fx metoder, redskaber eller viden (om fx målgruppe, problematik eller indsats), i samarbejde med fx… (Sæt gerne flere krydser)” Menes der her kun igangværende projekter, eller er spørgsmålet også omfattet af tidligere/afsluttede projekter?

Svar
Der menes her igangværende projekter. Spørgsmålet ”Er I involveret i projekter, hvor der udvikles ny viden om fx metoder, redskaber eller viden (om fx målgruppe, problematik eller indsats), i samarbejde med fx… (Sæt gerne flere krydser)” er således rettet mod igangværende projekter. 


Spørgsmål
Hvis virksomheder indgår i en sammenslutning/konsortium er det angivet i forhold til økonomisk og finansiel formåen, at man ser på det samlede konsortiums økonomiske og finansielle formåen. I forhold til udvælgelseskriterier under afsnit 4.3 antages det, at spørgsmål 1-5 (skema) skal udfyldes af hver konsortiedeltager, således at hver konsortiedeltager udfylder hver sit skema, idet der jo kan være forskelle i forhold til opgaveomfang m.v. Er det korrekt forstået?

Svar
En sammenslutning af virksomheder/et konsortium ansøger samlet om prækvalifikation, og ansøgningen vil blive vurderet samlet i forhold til både opfyldelse af minimumskrav og udvælgelseskriterier. Spørgsmålene i prækvalifikationsmaterialet skal derfor besvares samlet i ét skema indenfor de rammer for omfanget, som er angivet i materialet. Spørgsmålene skal besvares entydigt for konsortiet og ikke for hver deltager.


Spørgsmål
Der stilles i prækvalifikationsmaterialet minimumkrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen. Ansøger skal enten a) kunne dokumentere en soliditetsgrad på mindst 8 % eller b) kunne dokumentere sin økonomiske soliditet ved en positiv erklæring om ansøgers økonomiske soliditet. Ansøger er en offentlig myndighed, og er derfor ikke omfattet af Årsregnskabsloven, hvorfor ansøgers regnskab heller ikke indeholder soliditetsgrader. Ansøger vil derfor heller ikke kunne få en positiv erklæring om ansøgers økonomiske soliditet uden forbehold. Vil ordregiver frafalde minimumskravet til ansøger økonomisk og finansiel formåen for offentlige myndigheder? Eller vil ordregiver stille et minimumskrav, der er proportionalt i forhold til, at ansøger er en offentlig myndighed?

Svar
Ansøgere, som Socialstyrelsen agter at prækvalificere, vil blive anmodet om dokumentation for de oplysninger om økonomisk soliditet, som er afgivet på tro og love i ansøgningen.

Der stilles de samme krav vedr. økonomisk soliditet til alle ansøgere, og kravet kan ikke fraviges for offentlige myndigheder.

Når ansøgningen kommer fra en sammenslutning af virksomheder, er der to muligheder:

1. Soliditetsgraden oplyses samlet for de deltagende virksomheder jævnfør a). Soliditetsgraden opgøres som beskrevet i prækvalifikationsmaterialet.

eller

2. De deltagende virksomheder kan hver især dokumentere deres soliditet ved en uvildig erklæring fra bank, revisor ol.. om deres økonomiske soliditet jævnfør b) forstået som økonomisk grundlag for at levere den udbudte ydelse. Der stilles ikke bestemte krav til udformning af erklæringen.


Spørgsmål
Det fremgår af prækvalifikationsmaterialet under punkt 4.1.1. at der ved anmodning om prækvalifikation for så vidt angår de obligatoriske udelukkelsesgrunde skal afgives tro- og love-erklæring på, at man ikke befinder sig i de anførte udelukkelsessituationer. Når tilbudsgiver fremsender sit tilbud skal der medfølge dokumentation herfor i form af en Serviceattest.  Ses på principperne i Udbudslovens § 152 er det tilstrækkeligt, at ordregiver kræver bevis for, at der ikke er grundlag for udelukkelse jf. § 135, stk. 1 eller stk. 3. Der er dermed ikke krav om dokumentation i form af Serviceattest for så vidt angår personkredsen opregnet i § 135, stk. 2 vedr. personer i bestyrelse, direktion, tilsynsråd m.v. Denne personkreds er dog nævnt i dette konkrete udbud som omfattet af kravet om dokumentation i form af Serviceattest. Fastholdes dette krav? Og i givet fald for hvilke persongrupper ønskes disse dokumentationskrav opfyldt, når der er tale om en offentlig myndighed i form af en region? Regionsråd, regionens direktion, ledende medarbejdere i sektoren m.v.?

Svar
Udbudslovens § 152, stk. 1, forpligter ordregiver til at indhente dokumentation for de oplysninger vedr. udelukkelsesgrunde mv., som tilbudsgivere i første omgang afgiver på tro og love. Denne forpligtelse omfatter også dokumentation vedr. personers strafbare forhold efter lovens § 135, stk. 1, jf. stk. 2. Der henvises herved til Konkurrence – og Forbrugerstyrelsens vejledning om udbudsreglerne p. 204. Det er Socialstyrelsens opfattelse, at de obligatoriske udelukkelsesgrunde og de dertil hørende dokumentationskrav også skal iagttages ved udbud efter udbudslovens afsnit III.

Efter drøftelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er det Socialstyrelsens opfattelse, at punktet om udelukkelse pga. en dom over ”en person, der tilhører tilbudsgivers administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan” efter konkret vurdering også omfatter personer i de politiske ledelsesorganer og ledende medarbejdere i en region eller kommune, som afgiver tilbud. Der vil derfor skulle fremsendes dokumentation for, at disse personer ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i lovens § 135, stk. 1, før et tilbud kan antages.

Socialstyrelsen har ikke mulighed for at vurdere, hvilke organer og ledende medarbejdere - eller repræsentanter mv. for disse – den respektive region konkret vil skulle fremsende dokumentation for, da det afhænger af kompetencefordelingen i den politiske og ledelsesmæssige organisation.

Socialstyrelsen har anmodet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en skriftlig udtalelse om forståelsen af § 135, stk. 2, i forhold til regioner og kommuner som tilbudsgivere. Socialstyrelsen forventer dog ikke at modtage svar herpå før fristen for fremsendelse af anmodning om prækvalifikation.


Spørgsmål
Såfremt der indledes forhandlinger med et konsortium, vil det da være muligt at have repræsentanter med for de respektive konsortiedeltagere i eventuelle forhandlingsrunder?

Svar
Dette spørgsmål vedrører en senere del af udbudsproceduren, som følger efter prækvalifikation og afgivelse af tilbud. Som det fremgår af udbudsmaterialet pkt. 3.1 skal en sammenslutning udpege én repræsentant overfor Socialstyrelsen. Det vil være op til konsortiet at beslutte, hvem der deltager for sammenslutningen i forhandlingen. 


Spørgsmål
Under disposition for udarbejdelse af anmodning om prækvalifikation til udbud F skal tilbudsgiver følge angivet disposition for anmodning om prækvalifikation.

Hvor mange anslag må indledningen fylde?

Svar
I materiale vedr. prækvalifikation er det anført, at ”Tilbudsgiver skal med afsæt i nærværende dokument udforme en anmodning om prækvalifikation i overensstemmelse med følgende disposition:

 1. Indledning, der beskriver, hvem der anmoder om at blive prækvalificeret til at byde ind på nærværende udbud.
 2. …..
 3. ......"

Der er ikke fastsat en ramme for, hvor mange anslag indledningen må fylde. Dog skal indledningen være meget kortfattet, idet den jævnfør ovenstående kun skal vedrøre navn på, hvem der anmoder om at blive prækvalificeret til at byde ind på nærværende udbud. Vær opmærksom på, at hvis leverandør er en del af en offentlig myndighed, skal anmodning om prækvalifikation (og et evt. senere tilbud) afgives af leverandørens driftsherre, fx en region. Under indledningen skal der, hvis leverandør er en del af en offentlig myndighed, således angives både navn på offentlig myndighed (driftsherre) samt titel på den leverandør, som skal levere ydelserne. 


Spørgsmål
Der er i udbudsmaterialet for KaS-udbud a angivet på side 16 vedr. sagskapacitet, at det er et mindstekrav, at der tilbydes en sagskapacitet af samme omfang som leveret i 2015. Dette er konkretiseret ved angivelse af 660 sagsforløb for så vidt angår specialrådgivning og 45 forløb vedr. udredning. Hvordan er antallet af sagsforløb på de 660 rådgivningsforløb og 45 udredningsforløb fremkommet, idet antallet umiddelbart synes en del højere end der tidligere er blevet løst indenfor den samme økonomiske ramme?  Ydermere ser det ud til, at dækningsområdet øges med omkring 45% (Sjælland og Østdanmark).  Betyder dette, at der skal løses flere opgaver for de samme penge? 

Svar
Der er beklageligvis sket en fejl i antallet af det ønskede samlede antal sagsforløb vedr. specialrådgivningsforløb. Det korrekte antal er 543 sagsforløb, og dette vil blive rettet i udbudsmaterialet vedrørende KaS-udbud a. Antallet er beregnet ud fra en sammenlægning af antal sagsforløb vedr. specialrådgivning hos de to nuværende leverandører i 2015. Center for Høretab har jf. tabel 5 i årsrapport for 2015 fra denne leverandør haft 369 sagsforløb vedr. specialrådgivning, mens Center for Høretab og Døvblindhed har haft 133 + 41 sagsforløb (tabel 2 i årsrapport for 2015 fra denne leverandør). Hvad angår antal af udredningsforløb, har Center for Høretab og Døvblindhed ikke kunnet angive et antal herfor. Tallet er beregnet til at være 33 forløb, ud fra bemærkning i leverandørens årsrapport for 2015 om, at ”udredningen indgår ofte som en integreret del af interventionen og vil ofte knytte sig an til den rådgivning, der ydes”. Idet der har været 41 rådgivningsforløb på småbørnsområdet, er det fra Socialstyrelsen vurderet, at antal udredningsforløb på småbørnsområdet kan antages at være 33. Sammenlagt med at Center for Høretab i deres årsrapport for 2015 angiver, at der er gennemført 12 udredningsforløb, er den samlede sagskapacitet vedr. udredning vurderet til at være 45. 

Dækningsområdet for områderne under KaS blev jf. aftalen af 13. november 2013 (Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov, 13.11.2013) udvidet til at gælde hele landet, og dette trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2014. Der er således ikke tale om, at det forventes, at der skal løses flere opgaver for de samme midler, men at der skal løses opgaver svarende til de opgaver, som blev løst i sidste halvdel af 2014 samt 2015. 


Spørgsmål
Er der mulighed for, at der etableres venteliste, hvis der i kontraktperioden indkommer væsentligt flere rådgivnings- og vejledningsforløb end rammerne i kontrakten lægger op til?

Svar
Som udgangspunkt bør der ikke opereres med ventelister, men ordregiver vil – såfremt dette viser sig nødvendigt – indgå i dialog med den valgte leverandør om, hvorledes dette i givet fald kan håndteres med fokus på mindst mulige gener for henvender. 


Spørgsmål
Hvilke beføjelser har man som leverandør ift. henvendelser. Må man eksempelvis afvise henvendelser, hvis de fagligt vurderes ikke at være højt specialiserede?

Svar
Som udgangspunkt er det ikke muligt at afvise henvendelser, hvis de fagligt vurderes ikke at ville kræve en højt specialiseret indsats. I VISO-regi er det henvender, som definerer, hvorvidt der et behov for rådgivning og/eller udredning (ifølge ministerinitiativerne, som blev fremsat af det daværende Velfærdsministerium i marts 2008), og det samme er i princippet gældende for KaS-leverandørerne. Hvad for nogle kommuner er en mindre specialiseret indsats, som de selv kan håndtere, vil for andre kommuner kræve en højt specialiseret indsats, som fx kan leveres af en KaS-leverandør.

Der ses på nogle KaS-områder dog en tendens til en opgaveglidning vedr. mindre specialiserede opgaver fra kommune/region til KaS-leverandørerne, hvilket i yderste konsekvens kan betyde, at KaS-leverandører skal bruge mere tid på opgaver, som kræver en mindre specialiseret indsats, og derved får mindre tid til deres kerneopgaver – nemlig det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. VISO er opmærksom på denne problemstilling og vil derfor også indgå i dialog med den valgte leverandør, hvis der er behov for at styrke fokus på denne problematik og håndtering heraf. 


Spørgsmål
Det er angivet, at der kan dokumenteres soliditet ved at afgive en soliditetserklæring ved uvildig erklæring fra revisor. Vil det være at betragte, som en uvildig erklæring, såfremt en region anvender dets nuværende revisionsfirma til at udforme en sådan erklæring?

Svar
Ja, tilbudsgivers nuværende revision vil blive betragtet som uvildig, i forbindelse med afgivelse af erklæring om soliditet.


Spørgsmål
Der er tidligere stillet spørgsmål til Socialstyrelsen vedr. muligheden for, at et konsortium har flere repræsentanter med i eventuelle forhandlingsrunder. Hertil har Styrelsen svaret:

Dette spørgsmål vedrører en senere del af udbudsproceduren, som følger efter prækvalifikation og afgivelse af tilbud. Som det fremgår af udbudsmaterialet pkt. 3.1 skal en sammenslutning udpege én repræsentant overfor Socialstyrelsen. Det vil være op til konsortiet at beslutte, hvem der deltager for sammenslutningen i forhandlingen. ”

I den forbindelse skal der stilles følgende supplerende spørgsmål: Det fremgår af aftalens punkt 3.1, at det er driftsherren, som er part i kontrakten og yderligere, at indgås der aftale med et konsortium, så skal dette udpege én driftsherre, som repræsenterer konsortiet ift. ordregiver herunder i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Dette læses som, at der ved kontraktunderskrivelsen skal være udpeget èn driftsherre, som dermed repræsenterer konsortiet og som bliver kontraktpart i forhold til Socialstyrelsen og dermed er underskriver på aftalen. Altså en regulering af parterne, når driftsperioden sætter ind. 

Svar
Det fremlagte udkast til kontrakt er en standard, som ikke er formuleret med henblik på indgåelse af kontrakt med en sammenslutning af virksomheder. Kontrakten vil i den situation blive indgået med sammenslutningen/konsortiet, og ikke med en enkelt driftsherre.


Spørgsmål
I forhold til tilbudsfasen og dermed også eventuelle forhandlingsrunder vil det være relevant, at der evt. udpeges repræsentant for hver konsortiedeltager til at deltage i en eventuel forhandlingsrunde, så der skabes det bedste og mest optimale grundlag for fyldestgørende forhandling. Der ses ikke i selve udbudsmaterialet, som relaterer sig til tilbudsfasen oplistet krav til, at der kun kan forhandles med én repræsentant for konsortiet. Er det korrekt forstået?

Svar
Jævnfør tidligere svar er det sammenslutningen/konsortiet som beslutter, hvem der repræsentere dem i forhandlingen. Spørgsmålet kan f.eks. afklares i en aftale mellem parterne i konsortiet. Kravet om at en sammenslutning udpeger en repræsentant overfor ordregiver, afskærer ikke muligheden for at flere af deltagerne i sammenslutningen kan deltage i forhandlingen.


Spørgsmål
Af punkt 16.2 i aftalen/kontrakten fremgår, at det er muligt for ordregiver at opsige aftalen uden varsel, hvis ordregiver ikke opnår fornøden bevillingsmæssig hjemmel eller der sker ændring i reservationsbevilling. Dette vilkår er særdeles byrdefuldt for tilbudsgiver, idet denne da vil kunne stå tilbage med en række medarbejdere i en længerevarende periode grundet lange opsigelsesvarsler.  Er aftalen/kontrakten vedlagt udbudsmaterialet at anse som grundlæggende element, som der ikke kan forhandles om eller vil eksempelvis punkt 16.2 kunne drøftes mellem ordregiver og tilbudsgiver således:

 • at der kunne tillades enten et minimumsopsigelsesvarsel på 6 måneder eller
 • en blødere formulering, hvor Socialstyrelsen -  når denne er blevet bekendt med sådanne ovennævnte forhold –uden ugrundet ophold orienterer driftsherren herom, så denne har mulighed for at indrette sig på en sådan kommende situation? 

Svar
Der er tale om en fast formulering i statslige kontrakter. Bevillingen til køb af KaS-ydelser afsættes for et år af gangen i Finansloven. Hvis bevillingen bortfalder, kan Socialstyrelsen ikke lovligt afholde udgifter på området. Dette forhold betragtes som et grundlæggende element i kontrakten.

Socialstyrelsen er naturligvis indstillet på uden ugrundet ophold at orientere kontraktsparten, hvis styrelsen bliver bekendt med, at der vil ske reduktion eller bortfald af bevillingen.

Tilbudsgiver kan jfr. pkt. 5.2 i udbudsmaterialet tage forbehold i forhold til udbudsmaterialet i sit tilbud. Hvis forbehold overfor grundlæggende elementer opretholdes efter et forhandlingsforløb, kan tilbuddet ikke accepteres.


Spørgsmål
Af udbudsmaterialet vedr. udbud B fremgår det, at den samlede bevillingsramme udgør 10.558.740 kr ex. moms i 2016-tal, altså før p/l-fremskrivninger til 2017. Center for Døvblindhed og Høretab, som for øjeblikket leverer alle KaS-ydelser inden for døvblindeområdet, har til Socialstyrelsen opgivet, at det budget, der for nuværende bliver brugt på området, svarer til det samlede budget for konsulentfunktionen til målgruppen samt 15 procent af materialeproduktionen på CDH. I alt svarer det til et beløb på 10.754.431 kr. Differencen mellem den udmeldte bevillingsramme og det nuværende budget er 195.691 kr. på årsbasis. Det er relevant at spørge ind til, hvorvidt der er tale om en regnefejl i udbudsmaterialet, eller om der er intentioner om at skære ned på det samlede budget på døvblindeområdet? 

Svar
Der er ikke intentioner om at skære ned på det samlede budget på døvblindeområdet, og beløbet vil svare til det beløb, som aktuelt anvendes til området (samt pl-fremskrivninger til 2017). Det skal dog bemærkes, at det samlede beløb til hele KaS-området er fast, hvilket også fremgår af udbudsmaterialet. 


Spørgsmål
Socialstyrelsen har tidligere i sine besvarelser af spørgsmål henvist til, at såfremt et konsortium er tilbudsgiver, så vil leveranceaftalen blive indgået mellem Socialstyrelsen og konsortiet. Der er yderligere henvist til, at den leveranceaftale, der er vedlagt udbuddene blot er en standardaftale. Der ønskes derfor klarlagt, hvordan styrelsen vil forholde sig til de kontraktuelle bestemmelser om ”driftsherrens forpligtelser” oplistet i den udsendte aftale, såfremt der er tale om, at et konsortium byder ind på aftalen ift. bl.a.:

Aftalens punkt 4.5 Udarbejdelse af årsrapport og halvårlige opfølgninger i VIAS
” Driftsherren forpligter sig til, at leverandør udarbejder årsrapport… Årsrapport skal sammen med revideret regnskab fremsendes til ordregiver……..”

Spørgsmål: Når der er tale om et konsortium med eksempelvis 2 offentlige myndigheder, kan hver myndighed da indsende årsrapport fra deres udførende enhed til styrelsen sammen med den konkrete myndigheds reviderede årsregnskab?

Svar
Det stillede spørgsmål samt spørgsmålene herunder vedrører den efterfølgende aftale, som skal indgås efter forhandlingsforløbet. KaS-udbuddene er netop tilrettelagt med efterfølgende forhandlingsforløb med det formål at sikre, at mulige leverandører og Socialstyrelsen har mulighed for at drøfte forskellige aspekter af aftalen, herunder nedenstående spørgsmål. 

Overordnet set skal de indgåede aftaler leve op til rammerne i KaS-udbuddene, mens delelementer i aftalen kan drøftes i forbindelse med forhandlingsforløbet. Som det fremgår af et tidligere svar, er aftalen udtryk for en standardaftale med én driftsherre, og hvis der er tale om indgåelse af aftale med et konsortium, vil aftalen blive tilpasset herefter. Ved indgåelse af aftale med et konsortium, lægger Socialstyrelsen vægt på dialog med de respektive myndigheder omkring områder med mulige synergi-effekter og samarbejdsflader samt dialog om områder, hvor det er mest praktisk, at eksempelvis 2 offentlige myndigheder har særskilte forpligtelser og/eller råderum.

Eksempelvis kan der svares ja til ovenstående spørgsmål vedr. årsrapport, idet hver myndighed kan indsende årsrapport fra deres enhed til styrelsen sammen med den konkrete myndigheds reviderede årsregnskab. Dog skal de eksempelvis 2 myndigheder sikre, at der samlet set er tale om, at konsortiet opfylder de opstillede rammer for den indgåede aftale med konsortiet, ligesom der i hver årsrapport bør være et fælles afsnit som beskriver forhold vedr. samarbejde og koordineringstiltag mellem de to myndigheder.


Spørgsmål
Aftalens punkt 4.8 Driftsherrens forpligtelser

”Driftsherren er kontraktpart og er ansvarlig for at opretholde den hos leverandøren fornødne kapacitet og viden ……… sikre leverandør råder over de fornødne faglige kompetencer ….. snarest at orientere ordregiver om væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet hos leverandøren…”

Spørgsmål: Når der er tale om et konsortium med eksempelvis 2 offentlige myndigheder vil det da være muligt, at det er hver myndighed i konsortiet, der har forpligtelsen til sikre sig, at deres egen udførende enhed(leverandør) besidder og bevarer den fornødne kapacitet, viden og faglige kompetencer m.v.?

Svar
Ja, det er muligt, at hver myndighed i konsortiet har forpligtelsen til sikre sig, at deres egen udførende enhed(leverandør) besidder og bevarer den fornødne kapacitet, viden og faglige kompetencer m.v. Dog skal de eksempelvis 2 myndigheder sikre, at der samlet set er tale om, at konsortiet opfylder de opstillede rammer for den indgåede aftale med konsortiet, ligesom Socialstyrelsen lægger vægt på samarbejde og koordinering mellem de involverede myndigheder. Dette er forhold, som kan drøftes yderligere i forbindelse med et forhandlingsforløb. 


Spørgsmål
Aftalens punkt 5.1 Økonomi ” Ordregivers betaling til driftsherre for leverandørs ydelser……det aftalte beløb afregnes løbende i 12 rater årligt..”

Spørgsmål: Når der er tale om et konsortium med eksempelvis 2 offentlige myndigheder vil der da kunne ske betaling til hver af de myndigheder, som er en del af konsortiet i forhold til de ydelser deres udførende enheder leverer?

Svar
Ja, der vil kunne ske betaling til hver af de myndigheder, som er en del af konsortiet i forhold til de ydelser, deres udførende enheder leverer. 


Spørgsmål
Aftalens punkt 5.5.Økonomi ”Driftsherre skal senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb til ordregiver fremsende revideret årsregnskab og revisionsberetning…. For regional driftsherre kan årsregnskabet aflægges for den samlede myndighed…..”

Spørgsmål: Når der er tale om et konsortium med eksempelvis 2 offentlige myndigheder vil denne bestemmelse så betyde, at hver myndighed selv kan indlevere deres respektive årsregnskaber til styrelsen mv. eller skal dette ske via den for konsortiet udpegede repræsentant?

Svar
Ja, hver myndighed kan selv indlevere deres respektive årsregnskaber til styrelsen mv. Dog skal de eksempelvis 2 myndigheder sikre, at der samlet set er tale om, at konsortiet opfylder de opstillede rammer for den indgåede aftale med konsortiet, ligesom Socialstyrelsen lægger vægt på samarbejde og koordinering mellem de involverede myndigheder. Dette er forhold, som kan drøftes yderligere i forbindelse med et forhandlingsforløb. 


Spørgsmål
Aftalens punkt 6.1 Driftsherrens misligholdelse”Såfremt driftsherre må forudse, at der er risiko for at leverandøren ikke kan levere ydelserne ….skal ordregiver uden ophold orienteres skriftligt herom….”

Spørgsmål: Når der er tale om et konsortium med eksempelvis 2 offentlige myndigheder vil det da være muligt, at hver enkelt myndighed har forpligtelsen til skriftligt at orientere ordregiver om eventuel risiko for, at dennes udførende enhed (leverandør)ikke kan levere ydelser efter leveranceaftalen?

Svar
Ja, når der er tale om et konsortium med eksempelvis 2 offentlige myndigheder vil det være muligt, at hver enkelt myndighed har forpligtelsen til skriftligt at orientere ordregiver om eventuel risiko for, at dennes udførende enhed (leverandør)ikke kan levere ydelser efter leveranceaftalen. Den pågældende myndighed bør dog sikre sig, at øvrige myndigheder i konsortiet bliver vidende om dette. Generelt lægger Socialstyrelsen vægt på samarbejde og koordinering mellem de involverede myndigheder. Dette er forhold, som kan drøftes yderligere i forbindelse med et forhandlingsforløb. 


Spørgsmål
Aftalens punkt 6.2 Driftsherrens erstatningspligt og forsikring” Driftsherren er erstatningspligtig overfor ordregiver …… Driftsherren skal tegne professionel ansvarsforsikring for…. Kravet gælder dog ikke selvforsikringen offentlige myndigheder”

Spørgsmål: Når der er tale om et konsortium med eksempelvis 2 offentlige myndigheder vil denne bestemmelse så betyde, at det er tilstrækkeligt, hvis hver enkelt myndighed har egne forsikringer/er selvforsikret?

Svar
Ja, hvis der er tale om et konsortium med eksempelvis 2 offentlige myndigheder vil denne bestemmelse betyde, at det er tilstrækkeligt, at hver enkelt myndighed har egne forsikringer/er selvforsikret. Dette er forhold, som kan drøftes yderligere i forbindelse med et forhandlingsforløb. 


Spørgsmål
Er der i den vedlagte aftale afsnit/vilkår, som anses for grundlæggende elementer, som der ikke kan tages forbehold for eller forhandles om? I givet fald ønskes disse oplistet, således at tilbudsgiver har mulighed for at indrette sit tilbud herpå.

Svar
Som nævnt ovenfor, er den vedlagte aftale et udkast til aftale, som er udarbejdet med henblik på indgåelse af aftale med én driftsherre. Den konkrete aftale vil blive udarbejdet efter drøftelser mellem Socialstyrelsen og leverandører i forbindelse med forhandlingsforløb. Det vil således inden for udbuddets rammer være muligt i forbindelse med forhandlingsforløbet at tilpasse aftalen, så den passer til en situation, hvor der indgås aftale med et konsortium bestående af flere driftsherrer. Det vil ikke herudover være muligt at ændre væsentligt i aftalen.  


Spørgsmål
Der er tidligere stillet spørgsmål om for hvilke persongrupper, der skal afgives dokumentation for, at de ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, når der er tale om en offentlig myndighed i form af en region. Socialstyrelsen har hertil svaret, at styrelsen har anmodet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en skriftlig udtalelse om forståelsen af § 135, stk. 2, i forhold til regioner og kommuner som tilbudsgivere. Har Socialstyrelsen modtaget et svar fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen?

Svar
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i et svar til Socialstyrelsen udtalt følgende:

§ 135, stk. 2 omfatter efter sin ordlyd, medlemmer af den økonomiske aktørs bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Derudover omfatter bestemmelsen endvidere personer, som ikke er medlem af bestyrelsen, direktionen eller tilsynsrådet, men har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller træffe beslutninger i disse. Efter styrelsens vurdering omfatter det personer, der kan tegne virksomheden eller organisationen, og de personer der er medvirkende til at træffe væsentlige og strategiske beslutninger for virksomheden eller organisationen. Det vil naturligvis altid være en konkret vurdering, men et regionsråd og en kommunalbestyrelse vil efter styrelsens vurdering være omfattet af § 135, stk. 2.


Spørgsmål
Af udbudsmaterialet afsnit 2.7 fremgår det, at ”I tilfælde af, at kontrakten vedr. opgaven tildeles en anden leverandør, vil reglerne i Lov om virksomhedsoverdragelse kunne finde anvendelse for de medarbejdere, som hovedsagligt er beskæftiget med opgaven hos de nuværende leverandører”. Betyder det, at den nuværende leverandør skal overdrage sine medarbejder i tilfælde af, at en ny leverandør overtager opgaven?

Svar
Der stilles i dette udbud ikke krav om, at en ny leverandør overtager medarbejdere fra den hidtidige leverandør af opgaverne eller at den hidtidige leverandør skal afgive medarbejder til en ny leverandør af opgaven.

Hvorvidt der skal ske overdragelse af medarbejdere, og om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse i en sådan situation, er et anliggende mellem den hidtidige og nuværende leverandør. Socialstyrelsen bærer ikke noget ansvar for overholdelse af virksomhedsoverdragelsesloven i en sådan situation. 


Spørgsmål
En af de ansøgere, som er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på en KaS-opgave, har efterspurgt oplysninger vedr. de medarbejdere, som medvirker til at løse de udbudte opgaver hos de nuværende leverandører.

Svar
Socialstyrelsen forventer at kunne udsende materialet i starten af næste uge (uge 33)


Spørgsmål
Om vi må melde ud (til vores medarbejdere og evt. andre f.eks. Fagligt Råd ift. Refsnæs), hvem der er blevet prækvalificeret, udover Refsnæs selv, til at byde ind på Refsnæs’ portefølje?

Svar
Der gælder ikke nogen begrænsninger for jeres mulighed for at orientere medarbejdere m.fl. om, hvem der er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud. 


Spørgsmål
Om vi kan få yderligere oplysninger om de institutionelle operatører, der er blevet prækvalificeret til at byde ind på Refsnæs’ hidtidige opgaveportefølje, herunder Kommunikationscentret i Region Hovedstaden – i hvilket regi/på vegne af hvem agter de at byde ind – er der tale om et konsortium og/eller netværk af leverandører, som allerede i dag er på synsområdet (kommunikationscentre, IBOS, DBS eller andet)?

Svar
Efter udbudslovens § 171, stk. 2 skal ordregiver oplyse navnet på de ansøgere, som er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud. Ordregiver kan ikke give yderligere oplysninger om de prækvalificerede ansøgere. Hvis der er tale om prækvalifikation af et konsortium, vil deltagerne i konsortiet fremgå af de fremsendte oplysninger. 


Spørgsmål
Om vi kan få nærmere oplysninger om, hvem der er prækvalificeret til at byde ind på IBOS' opgaveområde, og hvis der er nogle, så nærmere oplysninger om disse?

Svar
Orienteringen om de øvrige prækvalificerede ansøgere omfatter kun deltagerne i hvert enkelt af udbuddene.


Spørgsmål
I har tidligere under spørgsmål/svar anført, at Konkurrence og Forbrugerstyrelsens svar på jeres henvendelse vedrørende udbudslovens §135 stk. 2, var ”§ 135, stk. 2 omfatter efter sin ordlyd(..) Efter styrelsens vurdering omfatter det personer, der kan tegne virksomheden eller organisationen, og de personer der er medvirkende til at træffe væsentlige og strategiske beslutninger for virksomheden eller organisationen. Det vil naturligvis altid være en konkret vurdering, men et regionsråd og en kommunalbestyrelse vil efter styrelsens vurdering være omfattet af § 135, stk. 2.”

Svaret fra KFST virker til at være af meget generel karakter, og rækkevidden af besvarelsen vil rent praktisk føre til, at offentlige myndigheder, der anmoder Erhvervsstyrelsen om at udstede en serviceattest for dem, skal have samtykke til indhentelse af personoplysninger for rigtigt mange personer (…). Det virker uhensigtsmæssigt, og uproportionelt i forhold til ”almindelige” virksomheder, hvor bestyrelsen vel sjældent vil bestå af mere end 10 medlemmer. Dertil kan det blive et praktisk problem for Erhvervsstyrelsen at nå at indhente så mange personoplysninger i forbindelse med udstedelsen af serviceattest, inden frist for aflevering af dokumentation d. 7. september. Er det muligt at anmode KFST om at komme med en konkret udtalelse i forhold til den konkrete situation i dette udbud?

Svar
Socialstyrelsen fastholder, at kommuner og regioner, der ønsker at afgive tilbud i et af nærværende udbud, skal dokumentere, at ingen medlemmer af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet – eller personer, der har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i disse organer – er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1, idet kommunalbestyrelsen/regionsrådet som udgangspunkt må anses for at udgøre kommunens/regionens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være forhold – enten i den enkelte kommune/region eller i det konkrete tilfælde – som konkret begrunder, at andre organer i kommunen/regionen må anses for at udgøre tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, og hvor der derfor skal afgives dokumentation for medlemmer m.fl. af andre organer i kommunen/regionen. Det er tilbudsgiver selv, som er nærmest til at foretage denne vurdering. 

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tidligere udtalelse omkring problemstillingen.


Spørgsmål
Er der mulighed for, udover den angivne disposition i udbudsmateriale, at vedlægge bilag, såsom grafiske illustrationer m.v. i tilbuddet?

Svar
Som det fremgår af pkt. 2.11 i udbudsmaterialet, skal et tilbud indeholde de i dispositionen anførte oplysninger, og omfanget af disse skal holdes indenfor de anførte begrænsninger. Tilbudsmateriale, som går ud over disse begrænsninger, vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen.

I det omfang grafiske illustrationer el. lign. indgår i et tilbud inden for de anførte begrænsninger, vil disse oplysninger indgå i tilbudsvurderingen. Materiale - som f.eks. bilag - som vedlægges tilbuddet ud over de anførte begrænsninger, vil ikke indgå i tilbudsvurderingen.


Spørgsmål
Af ”Materiale vedr. prækvalifikation” pkt. 4.1 fremgår det, at ansøger om prækvalifikation ved en serviceattest kan dokumentere, at denne ikke er omfattet af 135, stk. 1. Socialstyrelsen har i et tidligere svar angivet, at der skal fremsendes dokumentation for, at personkredsen i § 135, stk. 2 ikke er omfattet af forholdene i § 135, stk. 1. 

Efter henvendelse til Erhvervsstyrelsen er ansøger dog blevet bekendt med, at offentlige myndigheders serviceattester ikke giver mulighed for at dokumentere, at personkredsen i § 135, stk. 2 ikke er omfattet af § 135, stk. 1. I praksis vil det sige, at det ikke er muligt, ved anmodning om en serviceattest, at indsende samtykkeerklæringer fra personkredsen i § 135, stk. 2, således at der kan indhentes oplysninger i kriminalregisteret på disse personer. Serviceattesten for offentlige myndigheder indhenter udelukkende oplysninger i kriminalregistret på den offentlige myndighed. 

Ansøger ønsker, på baggrund af ovenstående, at vide, om en serviceattest er tilstrækkelig dokumentation, når ansøger er en offentlig myndighed? Eller skal der fremsendes yderligere dokumentation?

Såfremt der skal fremsendes yderligere dokumentation, bedes Socialstyrelsen angive hvilken dokumentation, der skal fremsendes.

Såfremt der skal fremsendes yderligere dokumentation, anmodes Socialstyrelsen om at forlænge fristen for fremsendelse af dokumentation, da ansøger skal indhente denne dokumentation hos Regionsrådet, jf. Socialstyrelsen svar ”[…] Det vil naturligvis altid være en konkret vurdering, men et regionsråd og en kommunalbestyrelse vil efter styrelsens vurdering være omfattet af § 135, stk. 2.”.

Svar
Socialstyrelsen har kontaktet Erhvervsstyrelsen telefonisk med henblik på at få oplyst, om medlemmer af regionsråd og kommunalbestyrelse er omfattet af serviceattesten. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at serviceattesten kun omfatter personer, der er registreret som omfattet af ledelsesorganet.   

Serviceattesten vil derimod ikke indeholde oplysninger om personer, der ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen som omfattet af ledelsesorganet. For disse vil det derfor være nødvendigt at indsende separat, tilsvarende dokumentation for, at disse personer ikke er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1. Dokumentationen kan bestå i fremsendelse af straffeattest eller erklæring fra den relevante myndighed. 

Under hensyn til, at kravet om at tilbudsgiverne skal dokumentere, at ingen medlemmer af tilbudsgivernes bestyrelse, direktion eller tilsynsråd – eller personer, der har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i disse organer – er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1, er ny i udbudsloven og da rækkevidden af bestemmelsen ikke er helt klar, herunder for hvilke personer i en kommune/region der skal indsendes dokumentation, har Socialstyrelsen besluttet at forlænge fristerne for indsendelse af dokumentation til datoen for afgivelse af endeligt tilbud. 


Spørgsmål
Hvornår skal de prækvalificerede virksomheder i udbud a-f senest fremsende dokumentation i forhold til udelukkelsesgrunde og minimumskravet, jævnfør de krav til efterfølgende dokumentation, som er anført i prækvalifikationsmaterialet for udbud a-f?

Svar
Socialstyrelsen har besluttet at forlænge fristerne for fremsendelse af dokumentation til datoen for afgivelse af endeligt tilbud. 

Socialstyrelsens beslutning er truffet særligt under hensyn til, at kravet om at tilbudsgiverne skal dokumentere, at ingen medlemmer af tilbudsgivernes bestyrelse, direktion eller tilsynsråd – eller personer, der har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i disse organer – er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1, er ny i udbudsloven og da rækkevidden af bestemmelsen har vist sig ikke at være helt klar, herunder særligt for hvilke personer i en kommune/region, der skal indsendes dokumentation. 


Spørgsmål
I KaSudbud F nævnes og defineres hørenedsættelse som et socialt begreb. Vi undrer os over, hvorfor man netop specifikt har valgt at fremhæve hørenedsættelse i udkast til kontrakthttp://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/puljer-og-udbud/tvaergaende-omrader/udbudsmaterialer-for-kas-udbud-f/udkast-til-kontrakt-kas-udbud-f.docx på side 5 idet, der i målgruppebeskrivelsen ikkenævnes førskolebørn med høretab, men en bredere defineret målgruppe af førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder samtidig med, at KaS-udbud A må formodes at dække over denne målgruppe, hvor høretab er den primære funktionsnedsættelse. Hvis hørenedsættelse er inkluderet i målgruppen for Kas-Udbud F, hvordan adskiller opgaveløsningen sig ift. KaS-udbud A?

Svar
Målgruppen for KaS-udbud f er en meget bred målgruppe. Målgruppebeskrivelsen for dette område er fastlagt via ”Bekendtgørelsen om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - VISO - i Socialstyrelsen”, som regulerer KaS-området (se § 5 stk. 2). Hørenedsættelse vil også være inkluderet i målgruppen for KaS-udbud f, idet hørenedsættelse vedrører området vedr. ”svære kommunikative vanskeligheder”. Definitioner vedr. funktionsnedsættelse, hørenedsættelse og kommunikationsnedsættelse er medtaget i udkast til kontrakt vedr. KaS-udbud f for at give eksempler på relevante begreber i forhold til dette udbud. Hørenedsættelse er således inkluderet i målgruppen forKaS-udbud f. Hvad angår KaS-udbud a vil hørenedsættelse være den primære årsag til henvendelsen vedrørende specialrådgivning mv. (dog ofte i kombination med andre vanskeligheder), mens hørenedsættelsen i forhold til KaS-udbud f i højere grad vil være en sekundær årsag til henvendelsen (i kombination med andre vanskeligheder). 


Spørgsmål
Der er tidligere stillet spørgsmål til Socialstyrelsen i forhold til kravet om tilbudsgiveres dokumentation relaterende sig til Udbudslovens § 135, stk. 1, hvortil Socialstyrelsen bl.a. har svaret:

”Under hensyn til, at kravet om at tilbudsgiverne skal dokumentere, at ingen medlemmer af tilbudsgivernes bestyrelse, direktion eller tilsynsråd – eller personer, der har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i disse organer – er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1, er ny i udbudsloven og da rækkevidden af bestemmelsen ikke er helt klar, herunder for hvilke personer i en kommune/region der skal indsendes dokumentation, har Socialstyrelsen besluttet at forlænge fristerne for indsendelse af dokumentation til datoen for afgivelse af endeligt tilbud.” 

Spørgsmål: Det bedes bekræftet af Socialstyrelsen, at dette betyder, at fristen for fremsendelse af denne form for dokumentation dermed er forlænget til 24. oktober kl. 12.00?

Svar
Socialstyrelsen bekræfter hermed, at fristen for fremsendelse af ovennævnte form for dokumentation er forlænget til datoen for afgivelse af endeligt tilbud, hvilket vil sige d. 24. oktober 2016 kl. 12.00. 


Spørgsmål
Vedr. 4.3.5 Kvalifikationer og erfaring hos de tilbudte medarbejdere

Af punktet fremgår bl.a. følgende:

”Redegør for erfaringsniveauet hos de tilbudte medarbejdere, som pr. 1.1.2017 skal levere specialrådgivning og/eller udredning til KaS-målgruppen.”

Ved de 3 følgende forespørgsler vedr. redegørelse for andre ydelser end specialrådgivning og/eller udredning efterspørges faglige kvalifikationer samt erfaringsniveau.

Er det en fejl, at der ikke ønskes redegjort for de faglige kvalifikationer ved specialrådgivning og/eller udredning?

Af samme punkt fremgår ligeledes følgende:

”Beskriv både erfaring i forhold til indsatser på det højt specialiserede niveau og mindre specialiserede niveauer”

Der er behov for en definition ift., hvad der kendetegnes som hhv. højt specialiseret samt mindre specialiseret.

Svar
Det er ikke en fejl, at der ikke ønskes redegjort for de faglige kvalifikationer i skemaet vedr. specialrådgivning og/eller udredning (s. 28 i udbudsmaterialet til KaS-udbud c), mens der ønskes en redegørelse af både de faglige kvalifikationer samt erfaringsniveau i forhold til vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion.

Forskellen skyldes, at de faglige kvalifikationer vedr. specialrådgivning og/eller udredning forventes at blive afdækket via besvarelse af spørgsmål i skemaerne s. 27-28 i udbudsmaterialet til KaS-udbud c, som vedrører angivelse af antal årsværk i forhold til uddannelsesmæssige baggrunde, oplysninger om eventuel certificering i brug af metoder samt spørgsmål vedr. processuelle kompetencer (s. 27-28).

Hvad angår en definition af, hvad der kendetegnes som højt specialiseret indsats, henvises til note 5 s. 26 i udbudsmaterialet vedr. KaS-udbud c, hvor en højt specialiseret indsats defineres således: En højt specialiseret social indsats er en type af social indsats, der er rettet mod målgrupper, der er meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden, eller hvor der er en målgruppekompleksitet til stede, som skaber behov for faglig specialviden, herunder tværfaglig viden. I definitionen af en højt specialiseret social indsats bygges videre på Socialstyrelsens allerede eksisterende definition af social indsats (socialebegreber.dk), der i sig selv også kan rumme aspekter af fx sundhedsfaglige- eller uddannelsesmæssige indsatser.

En uddybning vedr. det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde:
Det mest specialiserede niveau svarer til det, der i loven vedrørende den nationale koordinationsstruktur omtales som det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det består af indsatser til målgrupper, der er meget små, og som dermed giver begrænset underlag af borgere for at opbygge specialiseret viden, og/eller til målgrupper med komplekse behov, som har behov for en faglig specialviden. Indsatserne vil typisk være tværfaglige og specialtilrettelagte, og i nogle tilfælde også særligt intensive. De består af en kombination af flere specialiserede ydelser, hvor der forudsættes en høj grad af koordinering, samt at personalet har højt specialiseret viden og indgående kendskab til og erfaring med den konkrete målgruppe. Indsatserne kræver ofte et særligt samarbejde på tværs af kommuner, regioner og private leverandører for at opnå en volumen i indsatsen, der gør det muligt at opretholde og udvikle specialiseringen. Den højt specialiserede indsats er derfor typisk ikke udbredt til mange lokale tilbud, men er kun tilgængelig relativt få steder i landet.

Hvad angår mindre specialiserede niveauer:
Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet: Indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er rettet mod borgere, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer. Borgernes støttebehov kan variere fra det afgrænsede og relativt enkle til et støttebehov, som det kan være mere komplekst at afdække og yde den rette indsats i forhold til. Målgrupper med behov for indsatser på dette niveau har en volumen og et støttebehov, hvor der i mange kommuner vil være et tilstrækkeligt underlag af borgere for at opbygge og vedligeholde den fornødne faglige viden. Der vil dog også til en del målgrupper være behov for samarbejde på tværs af kommuner og med regioner og private leverandører for at opnå tilstrækkelig volumen i indsatserne.


Spørgsmål
I forlængelse af Socialstyrelsens tidligere svar - ”Socialstyrelsen har kontaktet Erhvervsstyrelsen telefonisk med henblik på at få oplyst, om medlemmer af regionsråd og kommunalbestyrelse er omfattet af serviceattesten. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at serviceattesten kun omfatter personer, der er registreret som omfattet af ledelsesorganet. Serviceattesten vil derimod ikke indeholde oplysninger om personer, der ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen som omfattet af ledelsesorganet. For disse vil det derfor være nødvendigt at indsende separat, tilsvarende dokumentation for, at disse personer ikke er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1. Dokumentationen kan bestå i fremsendelse af straffeattest eller erklæring fra den relevante myndighed.”
Det formodes at der fortsat skal fremvises Serviceattest, om end en sådan ikke vil tjene som bevis for overholdelsen af § 135 stk. 2. Vil Socialstyrelsen bekræfte dette?

Og er det endvidere således rigtigt forstået jf. tidligere svar ”Dokumentationen kan bestå i(…) erklæring fra den relevante myndighed”, at Tilbudsgiver via egenerklæring på tro- og love omkring hvorvidt personer i Tilbudsgivers ledelsesorgan er dømt for de forhold der oplistes i § 135 stk. 1, kan bevise sin egnethed? Hvis ikke, hvad menes der så med ”eller erklæring fra den relevante myndighed”?

Svar
Med Socialstyrelsens tidligere svar, mener Socialstyrelsen, at i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at dokumentere, at ingen medlemmer af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet m.fl. er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1, ved fremsendelse af serviceattest, skal der indsende separat, tilsvarende dokumentation for disse personer. Den separate, tilsvarende dokumentationen kan bestå i fremsendelse af straffeattest eller erklæring fra den relevante myndighed, hvilket vil sige Kriminalregistret. Det bemærkes, at Socialstyrelsen ikke er bekendt med, om det er muligt at få udstedt en erklæring fra Kriminalregistret.


Spørgsmål
Der er tidligere stillet spørgsmål til Socialstyrelsen i forhold til kravet om tilbudsgiveres dokumentation relaterende sig til Udbudslovens § 135, stk. 1, hvortil Socialstyrelsen bl.a. har svaret:

”Under hensyn til, at kravet om at tilbudsgiverne skal dokumentere, at ingen medlemmer af tilbudsgivernes bestyrelse, direktion eller tilsynsråd – eller personer, der har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i disse organer – er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1, er ny i udbudsloven og da rækkevidden af bestemmelsen ikke er helt klar, herunder for hvilke personer i en kommune/region der skal indsendes dokumentation, har Socialstyrelsen besluttet at forlænge fristerne for indsendelse af dokumentation til datoen for afgivelse af endeligt tilbud til den 24. oktober 2016, kl. 1200.”

Spørgsmål: Betyder det, at Socialstyrelsen vil komme med en udmelding/tolkning ift. rækkeviden af bestemmelsen, herunder særligt om det forventes, at medlemmerne af regionsråd og kommunalbestyrelse skal indgive dokumentation ift. udelukkelsesgrunde i form af serviceattest? Hvornår kan tilbudsgiverene forvente, at der foreligger en evt. udmelding/tolkning fra socialstyrelsen?

Svar
Det er Socialstyrelsens opfattelse, at der som udgangspunkt skal indsendes dokumentation for, at medlemmer af regionsråd og kommunalbestyrelser ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund.

Hvis det ikke er muligt at dokumentere ved fremsendelse af serviceattest, skal der indsende separat, tilsvarende dokumentation for disse personer. Den separate, tilsvarende dokumentationen kan bestå i fremsendelse af straffeattest eller erklæring fra den relevante myndighed, hvilket vil sige Kriminalregistret. Det bemærkes, at Socialstyrelsen ikke er bekendt med, om det er muligt at få udstedt en erklæring fra Kriminalregistret.

Socialstyrelsen henviser i det hele til tidligere besvarelser af lignende spørgsmål. Socialstyrelsen har ikke mulighed for at bidrage yderligere vedr. forståelsen og budgivers praktiske håndtering af udbudslovens § 135, stk. 2.


Spørgsmål
I tilbudsmaterialets afsnit 4.3.5. Kvalifikationer og erfaring hos de tilbudte medarbejdere efterspørges en årsværksopgørelse af de uddannelsesmæssige baggrunde hos medarbejderne. Det opstillede skema læner sig dog i højere grad op ad en stillingsbetegnelseslogik, idet fx IKT konsulent ikke er en uddannelse, men en stillingsbetegnelse, ligesom en psykolog også er akademiker og derfor både kan opgøres som akademisk medarbejder eller psykolog. En opgørelse af uddannelsesmæssig baggrund vil give en langt tungere vægtning af akademiske medarbejdere end hvad der er retvisende, idet mange akademikere sidder i andre stillinger

Ønskes en opgørelse af årsværk på uddannelsesmæssig baggrund eller på stillingsbetegnelse? 

Svar
I udbudsmaterialets afsnit 4.3.5. Kvalifikationer og erfaring hos de tilbudte medarbejdere ønskes en opgørelse af årsværk fordelt på uddannelsesmæssige baggrunde hos de medarbejdere, som pr. 1.1.2017 skal levere ydelser til målgruppen under KaS. De anførte eksempler på uddannelsesmæssige baggrunde (som ikke skal ses som en udtømmende liste) skal forstås således: Hvis en akademisk medarbejder er uddannet psykolog, skal årsværk anføres i feltet vedr. psykolog og ikke ud for akademisk medarbejder. Hvis der fx er tale om en øjenlæge, kan årsværk angives under læge. Feltet ”akademisk medarbejder” kan fx bruges i det tilfælde, hvor der er tale om en medarbejder med en akademisk uddannelse, men hvor denne ikke er nærmere specificeret på listen, og hvor det ikke skønnes relevant at anføre en ny uddannelsesmæssig baggrund i feltet ”Øvrige”. Det kan fx være i det tilfælde, hvor der er tale om en akademisk medarbejder, som udfører diverse projektarbejde. Feltet ”Øvrige” kan anvendes til at beskrive uddannelsesmæssig(e) baggrund(e), som ikke allerede er nævnt i skemaet (og som skønnes at være relevante at medtage), og i disse tilfælde skal både titel på uddannelsesmæssig baggrund og årsværk angives i dette felt.

Det skal desuden bemærkes, at det er vigtigt, at det samlede antal årsværk matcher det angivne tal i skabelon for budget under udbudsmaterialets pkt. 2.11 ad. 4 (feltet med teksten: Antal årsværk i alt vedr. levering af ydelserne specialrådgivning, ….).


Spørgsmål
I KaS udbud f stilles spørgsmålet:
”Har de medarbejdere, der skal levere ydelser til målgruppen under KaS, processuelle kompetencer (formelle og erfaringsbaserede)?”

Hvad er definition på uddannelse i denne sammenhæng f.eks. set i forhold til kursus, der giver kompetence til at udføre de nævnte funktioner f.eks. mødeledelse?

Svar
Jævnfør www.socialebegreber.dk defineres uddannelse som: Struktureret kompetencegivende undervisningsforløb, der kvalificerer modtageren til fortsat uddannelse eller til at udøve et bestemt erhverv eller udføre en bestemt opgave.

Et undervisningsforløb kan være i form af et kortere- eller længerevarende kursusforløb, som afsluttes med et kursusbevis, eksamen el. lignende. 


Spørgsmål
I tilbudsmaterialets afsnit 4.3.5. (Kvalifikationer og erfaring hos de tilbudte medarbejdere) skal der i et skema redegøres for, hvorvidt medarbejdere, som skal levere KaS-ydelser er certificeret i at arbejde med metoder. Dækker udtrykket "certificering" også relevante uddannelser og kurser, som medarbejderne har gennemført?

Svar
Udtrykket certificering gælder i forhold til de metoder, hvor det er muligt at opnå en certificering. Certificering betyder, at man har dokumentation for, at man har opnået en godkendelse af eller tilladelse til at udføre en ydelse (fx via et certifikat). Det kan fx vedrøre en psykologisk test, hvor udførelse og tolkning af denne kræver en certificering. Det kan fx også vedrøre certificering i brugen af AVT, hvorefter man er certificeret i at undervise andre i AVT.

Ud over certificering findes der også uddannelser og kurser i for målgruppen relevante metoder, som ikke kræver en egentlig certificering. Disse metoder og tilhørende angivelse af uddannelsens og/eller kursets titel og omfang, herunder procentandel af de tilbudte medarbejdere med uddannelse og/eller kursus i disse, kan også anføres i dette skema.  For at give Socialstyrelsen et ensartet vurderingsgrundlag kan oplysningerne om anden undervisning i relevante metoder ikke overstige ½ A-4 side.


Spørgsmål 
Følgende spørgsmål bedes besvaret i forbindelse med KaS-udbud a.
Der ønskes en nærmere redegørelse af, i hvilket omfang man som præ-kvalificeret tilbudsgiver har mulighed for at byde ind på dele af ydelserne beskrevet i tilbudsmaterialet. 

Svar
Man kan som prækvalificeret tilbudsgiver udelukkende byde ind på løsning af alle de nævnte ydelser i det pågældende udbud. I dette tilfælde vil det således være både specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion. Tilbudsgiver kan jævnfør afsnit 2.6 i udbudsmaterialet vælge at anvende underleverandører til løsning af opgaverne. Tilbudsgiver skal under alle omstændigheder oplyse, hvorvidt man har til hensigt at anvende underleverandør(er). Tilbudsgiver skal ved brug af underleverandører oplyse, hvilke dele af opgaven, det er hensigten at overlade til underleverandører. Se i øvrigt afsnit 2.6 for mere information herom. 


Spørgsmål 
Er fristen for fremsendelse af indledende tilbud stadig d. 7. september 2016 kl. 12?

Svar
Ja, fristen for fremsendelse af indledende tilbud er d. 7. september 2016 kl. 12 jævnfør tidsplan i afsnit 2.3 i udbudsmaterialet.


Spørgsmål
Vedr. Udbud e -borgere med epilepsi.
I udbudsmaterialet er anført forventet antal sagsforløb 610, og at man såfremt der er afvigelse/udsving over 10% Skal foretage drøftelse med ordregiver ift. sikrelse af hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne.
Vi vil spørge til hvorledes man som leverandør skal forholde sig, når antallet af forløb i 2015 har været væsentlig højere end øvrige år - idet antallet er højt på bekostning af vidensarbejde. 
Antallet har endvidere afspejlet de efterspørgsler der har været på viden lokalt hvor borgeren bor. Antallet forventes derfor ikke at være så højt de kommende år, da vi vil sikre en hensigtsmæssig fordeling af specialrådgivningsforløb og vidensarbejde.

Svar
Socialstyrelsen har i udbudsmaterialet stillet et mindstekrav om sagskapacitet, og det er ikke muligt at ændre et mindstekrav i udbudsmaterialet eller i løbet af en forhandlingsproces. Socialstyrelsen kan således ikke ændre i kravet om, at man som leverandør vedr. udbud e skal tilbyde en sagskapacitet på det niveau, som fremgår af udbudsmaterialet vedr. KaS-udbud e. Dog vil det være det konkrete omfang af personer, som efterspørger ydelser hos en KaS-leverandør, som i praksis er styrende for antallet af sagsforløb, og omfanget af sagsforløb er ikke fastlagt i udbudsmaterialet.

Socialstyrelsen henviser desuden til, at vidensudvikling og -implementering også prioriteres højt i tildelingskriterierne.

Balancen mellem rådgivningsforløb og andre aktiviteter kan selvfølgelig drøftes løbende i et eventuel kontraktperiode, men balancen kan ikke ændres væsentligt i forhold til de krav, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder krav til den sagskapacitet, som leverandør skal tilbyde. 


Spørgsmål
Ad Prækvalifikationsbetingelsernes punkt 4.1.1 – dokumentation

1.      Anvendelse af udbudslovens § 135 i light-udbud
Socialstyrelsen angiver i et svar på spørgsmål: ” Det er Socialstyrelsens opfattelse, at de obligatoriske udelukkelsesgrunde og de dertil hørende dokumentationskrav også skal iagttages ved udbud efter udbudslovens afsnit III.

Det er de prækvalificerede regioners vurdering, at de obligatoriske udelukkelsesgrunde angivet i Udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 ikke finder direkte anvendelse ved udbud efter udbudslovens afsnit III, og at det derfor er op til ordregiver, i hvilket omfang udelukkelsesgrundene angivet i Afsnit II bør anvendes. Se hertil Carina Risvig Hamer, Grundlæggende udbudsret (2016), s. 237 f

Det er således de prækvalificerede regioners opfattelse, at Socialstyrelsen går længere i fortolkningen af udbudslovens § 2 og afsnit III end hvad der følger af loven og lovens forarbejder.  

2.      Hvilke organer er omfattet af udbudslovens § 135, stk. 2
Det er de prækvalificerede regioners opfattelse, at udbudslovens § 135 sætter de yderste rammer for, hvilke udelukkelsesgrunde en ordregiver kan anvende i et afsnit III-udbud. Se hertil ligeledes Carina Risvig Hamer, Grundlæggende udbudsret (2016) s. 237

Det er de prækvalificerede regioners opfattelse, at …bestyrelse…eller tilsynsråd”, jf. udbudslovens § 135, stk. 2, hverken efter en ordlyds- eller formålsfortolkning af bestemmelsen kan omfatte regionsrådende i de prækvalificerede regioner, og dermed sammenlignes med bestyrelser eller tilsynsråd i virksomheder, der er etableret på et privatretligt grundlag. Dette skyldes bl.a.: 

 • Tilknytningen til tilbudsgiver er baseret på offentligretlig lovgivning om demokratiske processer for valg til regionsrådene. Regionsrådsmedlemmerne er ikke ansat af regionen, og deres tilknytning til regionen er ikke baseret på faglige kvalifikationer, men på en bred politisk repræsentation baseret på valg.
 • Regionsrådsmedlemmernes tilknytning til regionsrådet baseres ikke på eksempelvis straffeattester, og et regionsrådsmedlem kan ikke umiddelbart afskediges i tilfælde af, at det måtte blive konstateret, at regionsrådsmedlemmet har gjort sig skyldig i lovovertrædelser. En afskedigelse kræver i denne situation, at et valgbarhedsnævn træffer afgørelse om fortabelse af valgbarhed på grund af straf, jf. § 105 i lov om kommunale og regionale valg, hvilken afgørelse er underlagt domstolsprøvelse. Regionerne har således ikke mulighed for, i relation til regionsrådet, og på samme måde som private virksomheder, at indrette sin organisation på en sådan måde, at regionen ikke afskæres fra eksempelvis at byde på udbudte opgaver.
 • Regionsrådene adskiller sig i kraft af sin størrelse, og i kraft af det enkelte regionsrådsmedlems indflydelse, fra det gængse bestyrelsesbegreb i private virksomheder. Regionsrådsmedlemmerne er ikke ledende medlemmer af beslutnings- eller kompetencegivende udvalg, råd eller organer, og samtlige beslutninger i et regionsråd træffes ved afstemning blandt alle 41 medlemmer.   
 • Regionsrådsmedlemmer er ikke hver i sær pålagt særlige opgaver beroede på deres kompetencer.
 • Regionsrådsmedlemmerne er ikke undergivet selskabslovgivningens regler om bestyrelsesmedlemmers pligter og ansvar, ligesom kravene for at ifalde ansvar for beslutninger truffet ved afstemning i regionsrådene, og dermed risici for at ifalde ansvar, antages at være langt mindre end for direktionsmedlemmer eller for bestyrelsesmedlemmer i private virksomheder.
 • Regionsrådsmedlemmer modtager ikke løn eller honorar baseret på forhandling, men vederlag i henhold til ministerielt fastsatte takster.

Det er dermed, på grundlag af ovenstående, de prækvalificerede regioners opfattelse, at Socialstyrelsens udvider rækkevidden de udelukkelsesgrunde, der under hensyntagen til rækkevidden af § 135 lovligt vil kunne anvendes under et afsnit III-udbud.

3.      Proportionalitet og ligebehandling
Efter de prækvalificerede regioners opfattelse er der væsentlige administrative ressourcer forbundet med indhentelse af dokumentation vedr. de i prækvalifikationsbetingelsernes punkt 4.1.1 angivne obligatoriske udelukkelsesgrunde for 41 folkevalgte politikere i hver region, idet principperne i udbudslovens § 153, stk. 1 (certifikatordningen) efter oplysninger fra Erhvervsstyrelsen ikke kan udnyttes af de prækvalificerede regioner, hvorved regionerne ikke stilles lige med eksempelvis private virksomheder mht. fremskaffelse af dokumentation.  Der er derfor efter regionernes opfattelse tale om et disproportionalt krav.

Spørgsmål:  
De prækvalificerede regioner skal endnu engang opfordre Socialstyrelsen til at frafalde kravet om straffeattester for politisk valgte regionsrådsmedlemmer, eksempelvis ved, at Socialstyrelsen for samtlige tilbudsgivere alene stiller krav om dokumentation i form af Serviceattest på virksomhedsniveau. 

Svar
Socialstyrelsen fastholder kravet om, at tilbudsgiverne og at medlemmer af tilbudsgivernes ledende organer m.fl. ikke må være dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1. Socialstyrelsen begrunder dette med, at styrelsen ikke ønsker at indgå kontrakt med tilbudsgivere, som – eller hvor medlemmer af ledende organer hos tilbudsgiverne – har begået grov kriminalitet. 

Socialstyrelsen har derimod besluttet at ændre dokumentationskravet, således at der ikke længere stilles krav om fremsendelse af serviceattest eller lignende erklæring fra relevant myndighed. I stedet kræves alene en erklæring på tro og love fra tilbudsgiverne om, at tilbudsgiverne og ingen medlemmer af tilbudsgivernes ledende organer m.fl. er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1.

Dette skyldes, at kravet om fremsendelse af serviceattest eller lignende erklæring har vist sig noget mere krævende for de prækvalificerede tilbudsgivere at opfylde end forudset af Socialstyrelsen, da udbudsmaterialet blev offentliggjort. Da Socialstyrelsen offentliggjorde udbudsmaterialet, var det således med den klare forventning, at alle tilbudsgivere kunne anvende serviceattesten som dokumentation for opfyldelse af kravene i udbudslovens § 135.

Det er Socialstyrelsens opfattelse, at en erklæring på tro og love, der gives under strafansvar, er en tilstrækkelig garanti for Socialstyrelsen på, at de tilbudsgivere – og medarbejdere i ledende organer m.fl. hos tilbudsgiverne – som der indgås aftale med, ikke har begået grov kriminalitet. 

Socialstyrelsen har allerede i forbindelse med prækvalifikationen modtaget erklæring på tro og love fra alle prækvalificerede tilbudsgivere, og de prækvalificerede tilbudsgivere skal derfor ikke genfremsende denne i forbindelse med tilbudsafgivelsen.


Spørgsmål
I udbudsmaterialet fremgår det, at reglerne i Lov om virksomhedsoverdragelse vil kunne finde anvendelse for de medarbejdere, som hovedsageligt er beskæftiget med opgaven hos de nuværende leverandører. Det fremgår yderligere af mail fra Socialstyrelsen den 16. august 2016 kl. 15:12 (fra Rikke Søndergaard), at det ikke er muligt at vurdere om virksomhedsoverdragelseslovens regler vil finde anvendelse, "hvis en ny leverandør overtager løsningen af opgaven.". Det er ikke angivet, at det drejer sig om andet end opgaven og overtagelse af medarbejderne er ikke angivet i materialet. Der er således lagt vægt på, at udbuddet vedrører overtagelse af løsningen af opgaven.

Spørgsmål: Betyder det, at Socialstyrelsen ikke forudsætter, at en ny leverandør overtager de nuværende medarbejdere?

Svar
Som beskrevet i tidligere svar gælder virksomhedsoverdragelsesloven, når der sker overdragelse af ”en virksomhed eller en del heraf”. Der er tale om en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår de rammer, som opgaven hidtil er løst indenfor, om der sker overdragelse af aktiver, i hvilket omfang medarbejdere fra den tidligere leverandør bliver beskæftiget med opgaven hos den nye leverandør, og om der er tale om at videreføre den samme aktivitet. I tilfælde, hvor der ikke sker overdragelse af aktiver, vil det særlig spille ind i vurderingen om den nye leverandør overtager ”en efter antal og kvalifikationer betydelig dele af den arbejdsstyrke, som hos forgængeren specielt udførte denne opgave”.

En evt. ny leverandør har ikke krav på, at de medarbejdere, som aktuelt er væsentligst beskæftiget med opgaven, bliver overført. Da man således ikke på forhånd kan vide om eller i hvilket omfang disse medarbejdere vil få ansættelse hos en evt. ny leverandør, kan spørgsmålet om lovens anvendelse først vurderes, når situationen efter overtagelsen af opgaven kendes.

Socialstyrelsen forudsætter, at en evt. ny leverandør lever op til gældende lovgivning, men det er ikke muligt at besvare spørgsmålet på nuværende tidspunkt.


Spørgsmål
Jeg har brug for at få oplyst hvilket niveau serviceattesten skal dække.
Er det

 • Region Hovedstaden som helhed eller
 • Den Sociale Virksomhed eller
 • Kommunikationscentret, der er i givet fald vil være den institution, der skal varetage opgaven?

Svar
Hvad angår serviceattest i forbindelse med dokumentation vedr. øvrige udelukkelsesgrunde, er det – som det fremgår af prækvalifikationsmaterialet – tilbudsgiver, som skal fremsende fx serviceattest. Tilbudsgiver vil være lig med driftsherre. I dette tilfælde vil det være ansøger – Region Hovedstaden – som serviceattesten skal dække.

Det skal desuden gentages, at fristen for fremsendelse af dokumentation er 24. oktober 2016 kl. 12, jf. følgende svar, som også fremgår af denne liste med spørgsmål/svar (gentaget her):

Socialstyrelsen har besluttet at forlænge fristerne for fremsendelse af dokumentation til datoen for afgivelse af endeligt tilbud.

Samt:

Socialstyrelsen bekræfter hermed, at fristen for fremsendelse af ovennævnte form for dokumentation er forlænget til datoen for afgivelse af endeligt tilbud, hvilket vil sige d. 24. oktober 2016 kl. 12.00. 

Socialstyrelsen henviser desuden til tidligere svar vedr. dokumentationskrav i forhold til udbudslovens § 135 stk. 1 (fremgår også på denne liste over spørgsmål/svar vedr. KaS-udbud og gentaget herunder):

Socialstyrelsen fastholder kravet om, at tilbudsgiverne og at medlemmer af tilbudsgivernes ledende organer m.fl. ikke må være dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1. Socialstyrelsen begrunder dette med, at styrelsen ikke ønsker at indgå kontrakt med tilbudsgivere, som – eller hvor medlemmer af ledende organer hos tilbudsgiverne – har begået grov kriminalitet. 

Socialstyrelsen har derimod besluttet at ændre dokumentationskravet, således at der ikke længere stilles krav om fremsendelse af serviceattest eller lignende erklæring fra relevant myndighed. I stedet kræves alene en erklæring på tro og love fra tilbudsgiverne om, at tilbudsgiverne og ingen medlemmer af tilbudsgivernes ledende organer m.fl. er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1.

Dette skyldes, at kravet om fremsendelse af serviceattest eller lignende erklæring har vist sig noget mere krævende for de prækvalificerede tilbudsgivere at opfylde end forudset af Socialstyrelsen, da udbudsmaterialet blev offentliggjort. Da Socialstyrelsen offentliggjorde udbudsmaterialet, var det således med den klare forventning, at alle tilbudsgivere kunne anvende serviceattesten som dokumentation for opfyldelse af kravene i udbudslovens § 135.

Det er Socialstyrelsens opfattelse, at en erklæring på tro og love, der gives under strafansvar, er en tilstrækkelig garanti for Socialstyrelsen på, at de tilbudsgivere – og medarbejdere i ledende organer m.fl. hos tilbudsgiverne – som der indgås aftale med, ikke har begået grov kriminalitet. 

Socialstyrelsen har allerede i forbindelse med prækvalifikationen modtaget erklæring på tro og love fra alle prækvalificerede tilbudsgivere, og de prækvalificerede tilbudsgivere skal derfor ikke genfremsende denne i forbindelse med tilbudsafgivelsen.


Spørgsmål
Vi har indsendt et indledende tilbud vedr. et KaS-udbud, men har ikke modtaget et autosvar med kvittering på modtagelse af mailen?

Svar
Hvis man ikke har modtaget et autosvar i forbindelse med fremsendelse af indledende tilbud vedr. et KaS-udbud, kan man rette henvendelse til VISO på mobil nr. 41932549 eller mail: rso@socialstyrelsen.dk

VISO vil herefter undersøge, hvorvidt der er fremkommet et tilbud til den pågældende indbakke, og dernæst sende en kvittering for modtagelse.

Problemer med manglende autosvar skyldes, at autosvar til mails sendt fra en sikker mail ikke kommer til den konkrete afsenders indbakke, men sendes til en hovedindbakke hos den pågældende institution. 


Spørgsmål
Vi er lidt i tvivl om I skal have regnskab for 2015 tilsendt ift. udbuddet/tilbud. Vi har i tro og love-erklæringen skrevet om dette.

Svar
Jf. punkt 4.2 i materiale vedr. prækvalifikation, skal der fremsendes følgende vedr. dokumentation for den oplyste soliditetsgrad:

 • Efterfølgende dokumentation:

ad A. Revideret regnskab fra seneste disponible regnskabsår, hvor de relevante oplysninger fremgår klart eller erklæring fra pengeinstitut, revision eller lign.

Tilbudsgiver skal således i forbindelse med fremsendelse af endeligt tilbud d. 24. oktober 2016 kl. 12 vedlægge revideret regnskab fra seneste disponible regnskabsår, hvor de relevante oplysninger fremgår klart eller erklæring fra pengeinstitut, revision eller lign. 


Spørgsmål 
Hermed et spørgsmål vedr. den udsendte foreløbige dagsorden for forhandlingsmødet:
I den fremsendte dagsorden fremgår det af punkt 2 under ”Tilbudsgivers præsentation af tilbud” at ”Tilbudsgiver præsenterer deres tilbud. Tilbudsgiver anmodes om at strukturere præsentationen i overensstemmelse med tildelingskriterierne”.

Skal det forstås på den måde, at der med tildelingskriterie udelukkende menes det overordnede tildelingskriterie ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, eller omfatter det også de i udbudsmaterialet afsnit 2.8 underkriterier og delkriterier?

Samtidig forespørges der på, om der kan planlægges med en power point præsentation som de 10 min. oplæg, underforstået om der er AV-udstyr til rådighed i lokalet for forhandling.

Svar
Tilbudsgivers skal strukturere præsentation af deres indledende tilbud i overensstemmelse med tildelingskriteriet og de dertilhørende underkriterier samt delkriterier.

Der vil være AV-udstyr til rådighed i det lokale, hvor forhandlingsmødet afholdes. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsmøde 15. juni 2016

Via dette link er det muligt at se en videooptagelse af informationsmødet vedr. KaS-udbuddene, som er omtalt i udbudsmaterialet: Videooptagelse af informationsmødet vedr. KaS-udbuddene

Slides, som blev vist på mødet, kan ses her: Slides fra informationsmødet vedr. KaS-udbuddene

 

Sidst opdateret 05/10 2016