Baggrund for masteruddannelsen

Socialstyrelsen har siden 2010 tilbudt en masteruddannelse i udsatte børn og unge, der skal specialuddanne et mindre antal medarbejdere.

Baggrund

I 2009 blev det politisk besluttet af forligskredsen bag Anbringelsesreformen, at der for midlerne afsat til længerevarende uddannelser skulle udvikles en masteruddannelse på børne- og ungeområdet.

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet blev udviklet i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Socialstyrelsen i 2010. Indtil udgangen af 2014 blev masteruddannelsen udbudt af Aalborg Universitet i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol.

Masteruddannelsen adskiller sig grundlæggende fra diplomuddannelsen ved, at den ikke alene skal formidle viden (forskning, teori og metoder), men også styrke de studerendes analytiske kompetencer og evne til på egen hånd at søge, generere, formidle og omsætte viden. Hvor diplomuddannelsens sigte er den brede opkvalificering, skal masteruddannelsen sigte efter at specialuddanne et mindre antal medarbejdere, der kan fungere som faglige fyrtårne i kommunerne.

Masteruddannelsen har været udbudt siden 2010 og knap 100 ledere og medarbejdere har været optaget på uddannelsen.

Målretning af masteruddannelsen

Det blev med satspuljeaftalen for 2013 besluttet at iværksætte et initiativ til styrkelse og målretning af efteruddannelsesindsatsen for de relevante faggrupper på børne- og ungeområdet. Som led i initiativet udarbejdede Deloitte i efteråret 2013 en kortlægning og analyse af de eksisterende efter- og videreuddannelser, der udbydes i regi af Social- og Indenrigsministeriet, herunder masteruddannelsen.

Læs mere om Socialstyrelsens uddannelsesinitiativ og kortlægningen af den eksisterende efter- og videreuddannelsesindsats her

Kortlægningen viste overordnet, at efter- og videreuddannelserne i høj grad modsvarer kommunernes behov. Kortlægningen viste, at der er god sammenhæng mellem de faglige temaer i uddannelserne, som udbydes og støttes af ministeriet og den aktuelt bedste viden på området. Derved konkluderedes, at uddannelserne er indholdsmæssigt aktuelle og relevante.

Kortlægningen fremhævede vigtigheden af, at der på arbejdspladsen er fokus på at anvende det tillærte i umiddelbar forlængelse af uddannelsen. Det indebærer, at både uddannelsesudbyderne og arbejdspladserne skaber den nødvendige tid og plads til, at deltagerne kan omsætte det tillærte til praksis. Det fremhæves samtidig, at uddannelserne har størst effekt, både i forhold til omsætning af viden til praksis og i forhold til rekrutteringen, hvis de tilrettelægges i forhold til den enkelte arbejdsplads' udgangspunkt.

Kortlægningsrapporten anbefalede derfor, at:

  • Der for den enkelte kommune og studerende opstilles konkrete læringsmål for masteruddannelsen og mål for, hvordan det tillærte kan omsættes i praksis.
  • Der på uddannelsen undervises i en form, der bedst muligt sikrer, at det tillærte omsættes til praksis.
  • Der fortsat er mulighed for at tilbyde deltagertilskud til studerende på diplom- og masteruddannelserne.

Udbud af masteruddannelsen

I forbindelse med målretningen af Socialstyrelsens samlede efter- og videreuddannelsestilbud har masteruddannelsen været sendt i offentligt udbud med tilbudsfrist i september 2014.

Udbudsmateriale om Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet (pdf) 

Ved tilbudsfristen havde Socialstyrelsen kun modtaget ét tilbud. Udbuddet blev annulleret og udbudt igen.

Opgavens omfang

Socialstyrelsen ønskede at videreføre masteruddannelsen med de nuværende rammer for indholdet, som beskrevet i forudgående afsnit. Socialstyrelsen ønskede dog samtidig at videreudvikle masteruddannelsens omfang, tilrettelæggelse og økonomiske rammer og stillede hertil en række krav til leverandøren.

Socialstyrelsen udbød en aftale, hvor leverandør på baggrund af konkret efterspørgsel fra kommuner m.v., påtager sig at afvikle og administrere masteruddannelsen på børne- og ungeområdet på landsplan. Udbuddet skete med henblik på at indgå aftale om indholdet af masteruddannelsen, deltagerbetaling og øvrige vilkår for arbejdsgivernes brug af aftalen til efteruddannelse af deres medarbejdere. Leverandør skal desuden varetage administration af udbetalingen af Socialstyrelsens deltagertilskud.

Kontraktindgåelse

Socialstyrelsen har indgået kontrakt med Aalborg Universitet, som varetager opgaven i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol.

Kontraktperioden er fra 1. januar 2015 til og med 31. december 2018.

Sidst opdateret 16/10 2015