Aktuelle forsknings- og udviklingsresultater

Forsknings- og udviklingspuljen giver tilskud til projekter, der bidrager med ny viden til børne- og ungeområdet. Læs her om resultaterne fra projekterne.

En bred vifte af projekter har fået tilskud fra forsknings- og udviklingspuljen, og mange bidrager gennem forskning med ny viden til området. Herudover er en betydelig del af projekternes resultater opnået gennem praksisforskning og udvikling i samspil med børn, unge og professionelle på området. Projekterne spænder emnemæssigt bredt, og kan derfor indgå i undervisningen på diplomuddannelsen og masteruddannelsen på forskellig vis.

Socialstyrelsen har finansieret projekterne. Socialstyrelsen har ikke været yderligere involveret i projekterne eller tilblivelsen af resultaterne. Konklusionerne er således udelukkede forfatternes ansvar. 

Igangværende forsknings- og udviklingsprojekter

Fold alle teksterne ud eller ind

Specialisering i børne- og ungeafdelinger

Dette praksisforskningsprojekt drejer sig om, hvordan graden af specialisering i børne- og ungeforvaltningen i kommunerne påvirker sagsbehandlernes borgerrettede opgaver overfor børn, unge og deres familier.

Fokus i undersøgelsen er specialiseringens betydning for inddragelse af børn, unge og familier samt sagsbehandlernes arbejde med helhedssyn og håndtering af love, regler og skøn.

Undersøgelsen er kvalitativ og multimetodisk og omfatter konkrete børne- og ungesagsforløb i to kommuner. I den ene kommune arbejder sagsbehandlerne med en lav grad af specialisering og i den anden kommune med en høj grad af specialisering.

Projektet kvalificeres af en dialoggruppe med studerende fra diplomuddannelsen og en følgegruppe med deltagere fra forskningsverdenen og praksisfeltet.

Projektet udføres af Professionshøjskolen Metropol fra 1. januar 2014 til medio 2017.

Se foreløbige resultater fra en forskningsoversigt og en kortlægning af organiseringsformer i Østdanske kommuner her:

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte:

Den børnefaglige undersøgelse – Krydsfeltet i den sociale praksis på området for børn og unge med handicap og deres familier

Projektets fokus er den børnefaglige undersøgelse på området for børn og unge med handicap og deres familier. Formålet er at undersøge den sociale praksis i krydsfeltet mellem serviceloven, den organisatoriske kontekst, aktørernes forståelser af barnets handicap og dets betydning for barnets behov samt socialrådgiverens afvejning af disse, når der arbejdes med den børnefaglige undersøgelse.

Projektet har således fokus på at skabe viden inden for felterne: Handicap, socialfagligt skøn, inddragelse af barnet og forældrene samt det tværfaglige samarbejde med de professionelle omkring barnet.

Projektet tager afsæt i institutionel etnografi og diskursanalyse. Data indsamles gennem dokumentarisk materiale og gennem interviews med socialrådgivere.

Projektet udføres af University College Lillebælt i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Vil du have flere oplysninger, kan du kontakte Mette Bonderup: 

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier?

I dette projekt følges udviklingen og implementeringen af en helhedsorienteret, tværprofessionel indsats til udsatte børn og familier i Skive Kommune. Projektets formål er at belyse, hvorfor og hvordan denne specifikke helhedsorienterede, tværprofessionelle indsats gør en forskel for udsatte børn og familiers trivsel.

Ideen i Skive Kommune er at skabe forandring i sagsbehandlingen af udsatte familiers sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Det sker gennem en kommunal udvikling af en helhedsorienteret, koordineret og tværprofessionel indsats til at støtte udsatte familier i forhold til sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige udfordringer. Ideen er at skræddersy indsatserne til den enkelte families samlede behov, og derigennem bringe allerede eksisterende tiltag og indsatser i spil på en ny måde, så udsatte børn og familier i langt højere grad modtager en tværprofessionel og samstemt indsats.

Der tages metodisk afsæt i kvantitative såvel som kvalitative data fra både børn, unge, familier og professionelle.

Projektet udføres af VIA University College fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Anne Marie Villumsen:

Sidst opdateret 27/04 2016