Baggrund for Diplomuddannelsen

Socialstyrelsen tilbyder en diplomuddannelse til medarbejdere og ledere på børne- og ungeområdet. Diplomuddannelsen skal styrke efteruddannelsesindsatsen.

Baggrund

Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet blev udviklet som led i Anbringelsesreformen, der trådte i kraft i 2006. Formålet var at sikre flere specialuddannede medarbejdere på området.

Uddannelsen blev udviklet i samarbejde med et konsortium af professionshøjskoler; Professionshøjskolen Metropol, University Collge Lillebælt, University College Syddanmark og VIA University College. Dette konsortium har indtil 2014 også udbudt diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet.

Diplomuddannelsen blev videreudviklet ud fra den eksisterende sociale diplomuddannelse. Videreudviklingen bestod i, at der blev udviklet et nyt modul med særlig fokus på det at være myndighedssagsbehandler og leverandør af sociale indsatser overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Videreudviklingen handlede herudover om, at de eksempler og cases, der bliver anvendt gennem hele uddannelsen, tager udgangspunkt i børne- og ungeområdet.

I perioden 2007-2014 har godt 700 medarbejdere fordelt på 87 kommuner været i gang med diplomuddannelsen.

Målretning af diplomuddannelsen

Det blev med satspuljeaftalen for 2013 besluttet at iværksætte et initiativ til styrkelse og målretning af efteruddannelsesindsatsen for de relevante faggrupper på børne- og ungeområdet. Som led i initiativet udarbejdede Deloitte i efteråret 2013 en kortlægning og analyse af de eksisterende efter- og videreuddannelser, der udbydes i regi af Social- og Indenrigsministeriet, herunder diplomuddannelsen.

Læs mere om Socialstyrelsens uddannelsesinitiativ og kortlægningen af den eksisterende efter- og videreuddannelsesindsats

Kortlægningen viste overordnet, at efter- og videreuddannelserne i høj grad modsvarer kommunernes behov. Kortlægningen viste, at der er god sammenhæng mellem de faglige temaer i uddannelserne, som udbydes og støttes af ministeriet, og den aktuelt bedste viden på området. Derved konkluderedes, at uddannelserne indholdsmæssigt er aktuelle og relevante.

Kortlægningen fremhæver vigtigheden af, at der på arbejdspladsen er fokus på at anvende det lærte i umiddelbar forlængelse af uddannelsen, og at både uddannelsesudbyderne og arbejdspladserne skaber den nødvendige tid og plads til, at deltagerne kan omsætte det tillærte til praksis. Det fremhæves samtidig, at uddannelserne har størst effekt, både i forhold til omsætning af viden til praksis og i forhold til rekrutteringen, hvis de tilrettelægges i forhold til den enkelte arbejdsplads' udgangspunkt.

Kortlægningsrapporten anbefalede, at:

  • Der gives mulighed for, at den enkelte kommune kan rekvirere diplomuddannelsen til kommunen, hvilket vurderes vil kunne give et samlet løft af kommunens opgaveløsning på området udsatte børn og unge.
  • Der for den enkelte kommune og studerende opstilles konkrete læringsmål for diplomuddannelsen og mål for, hvordan det tillærte kan omsættes i praksis.
  • Der på uddannelserne undervises i en form, der bedst muligt sikrer, at det tillærte omsættes til praksis.
  • Der fortsat er mulighed for at tilbyde deltagertilskud til studerende på diplomuddannelsen.


Udbud af diplomuddannelsen

I forbindelse med målretningen af Socialstyrelsens samlede efter- og videreuddannelsestilbud har diplomuddannelsen været sendt i offentligt udbud med tilbudsfrist i september 2014.

Udbudsmateriale om Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet (pdf) 

Opgavens omfang

Socialstyrelsen har ønsket at videreføre diplomuddannelsen med de nuværende rammer for indholdet. Socialstyrelsen ønskede dog at videreudvikle diplomuddannelsens form, omfang, tilrettelæggelse og økonomiske rammer og stillede hertil en række krav til leverandøren, som er beskrevet i udbudsmaterialet.

Socialstyrelsen har udbudt en aftale, hvor leverandør på baggrund af konkret efterspørgsel fra kommuner m.v. kan påtage sig at afvikle og administrere diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet på landsplan. Udbuddet skete med henblik på at indgå aftale om indholdet af diplomuddannelsen, deltagerbetaling og øvrige vilkår for arbejdsgivernes brug af aftalen til efteruddannelse af deres medarbejdere. Leverandør skal desuden varetage administration af udbetalingen af Socialstyrelsens deltagertilskud til kommuner m.v.

Kontraktindgåelse

Socialstyrelsen har indgået kontrakt med et konsortium bestående af VIA University College, Professionshøjskolen Metropol, University College Lillebælt, University College Syddanmark og University College Sjælland vedrørende opgaven.

Kontraktperioden er fra 1. januar 2015 til og med 31. december 2018.

Sidst opdateret 16/10 2015