Teori og metode - DUÅ

DUÅ har til formål at fremme børns udvikling ved at etablere et styrket og positivt samspil mellem barnet og dets omgivelser. Teorien tager afsæt i, at mennesker forandrer sig på basis af deres interaktioner med andre mennesker.

Teorigrundlag

Idéen bag programserien DUÅ er at reducere risikofaktorer omkring barnet, samtidig med, at beskyttende faktorer fremmes. Væsentlige beskyttelsesfaktorer for børns udvikling er positive forældrefærdigheder og at indgå i positive relationer til voksne og andre børn i daginstitution og skole.

Programserien er udviklet af professor Carolyn Webster-Stratton, ph.d. i klinisk psykolog og lektor i børnesygepleje ved University of Washington.

Den teoretiske baggrund for DUÅ programserien angives af programudvikleren til at være:

  • Kognitiv social læringsteori, særligt Pattersons hypotese om at negativ forstærkning udvikler og opretholder afvigende adfærd
  • Banduras teorier om modellering og "self-efficacy"
  • Bowlbys og Ainsworths tilknytningsteorier og teorier om relationer
  • Piagets udviklingsfaser og interaktive læringsmetoder
  • Teorier om forældres påvirkning af hjernens udvikling
  • Kognitive strategier til at udfordre vrede, negative og depressive tanker og til at fremme forældres selvfølelse og selvværd.

Du kan læse mere om den teoretiske baggrund på DUÅs hjemmeside - incredibleyears.

DUÅs hjemmeside - incredibleyears 

Den logisk model

Den logiske model for programserien DUÅ viser den forventede sammenhæng mellem reduktion af risikofaktorer, fremme af beskyttelsesfaktorer og outcome på kort og langt sigt.

DUÅ Den logisk model.

Sidst opdateret 06/05 2015