Opstart

Uddannelse af flere gruppeledere er vigtigt i forbindelse med opstart af børneprogrammerne Dino Lille gruppe og Dino Stor gruppe.

Uddannelse af gruppeledere

Der bør uddannes minimum fire gruppeledere i forbindelse med opstart af Dino Lille gruppe og Dino Stor gruppe i en organisation. Formålet med dette er at sikre et fagligt miljø for indsatsen i organisationen, hvilket forøger metodeloyaliteten og dermed kvaliteten for borgerne. Formålet er desuden at forhindre, at opsigelse etc. hæmmer implementeringen.

Uddannelsen som gruppeleder i Dino Lille gruppe og Dino Stor gruppe kræver som minimum en mellemlang uddannelse. Den henvender sig til en række forskellige faggrupper, som f.eks. pædagoger, lærere, psykologer, sundhedsplejersker, socialrådgivere, som har erfaring med rådgivning og terapibehandling af aggressiv og udadreagerende adfærd. 

Der er forskellige opgaver forbundet med at afholde gruppeforløb. Det drejer sig om forberedelse, afholdelse af møde, efterbearbejdning, kollegial sparring, mv.

Baseret på erfaringer fra Norge og fra danske kommuner bør der afsættes 30 - 40 % af en fuldtidsstilling til hver medarbejder, som leverer gruppe i Dino Lille gruppe og Dino Stor gruppe. De 30 - 40 % dækker alt vedrørende DUÅ i opstartsfasen - også den indledende uddannelse og vejledning.

Uddannelsens indhold

Gruppeledernes uddannelse består af en introdag og en tre dages uddannelsesworkshop. Uddannelsen som gruppeleder i Dino Lille gruppe og Dino Stor gruppe er praksisbaseret og løber over ca. to år. Efter den indledende uddannelsesworkshop begynder gruppelederne at levere Dino Lille gruppe og Dino Stor gruppe i organisationen, og gruppelederen modtager derefter vejledning på baggrund af indsatsen i organisationen. 

For yderligere oplysninger om uddannelsen se hjemmesiden for VIA University College: 

VIA University College

Uddannelsen i Dino Lille gruppe udbydes ikke længere i Danmark. Se Incredible Years for yderligere oplysninger.  

Fold alle teksterne ud eller ind

Rådgivning og støtte fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen tilbyder støtte til implementering af Dino Lille gruppe og Dino Stor gruppe.

Rådgivning og støtte

Certificering

Certificeringen er med til at sikre kvaliteten af den indsats, der leveres i organisationen. Certificering er et "bevis" på, at indsatsen leveres på samme måde som forskningen har vist er effektiv og er et vigtigt element i kvalitetssikringen af programmet.

Når gruppelederne har afholdt minimum to grupper, kan de søge om certificering. 
Certificeringen anbefales, men er ikke obligatorisk i DUÅ. Se priser for certificering under priser og økonomi.

Priser og økonomi

Efter opstart

Efter opstart af Dino Lille gruppe og Dino Stor gruppe overgår programmet til drift i organisationen. For at sikre kvaliteten af den indsats som leveres, anbefales det, at gruppeledere i Dino Lille gruppe og Dino Stor gruppe vedvarende modtager vejledning i at levere programmet.

Socialstyrelsen anbefaler følgende niveau for vejledning efter den første uddannelse er gennemført:

  • Kollegial sparring i organisationen ca. hver 3.-5. uge
  • Deltagelse i konsultationsdag mindst én gang om året
  • Deltagelse i peer coach vejledning mindst en gang per gruppeforløb
  • Deltagelse på ny workshop, hvis gruppelederen ikke har leveret gruppeledelse i tre sammenhængende år.
Sidst opdateret 29/02 2016