Opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelser

Støtten til psykisk sårbare unge på erhvervsuddannelser skal føre til, at flere elever oplever fremgang, især når det kommer til deres trivsel.

Projektperiode:

2011 - 2015

Målgruppe:

Den primære målgruppe er unge, som er indskrevet på en erhvervsuddannelse, og som er frafaldstruet på grund af psykiske eller eksistentielle vanskeligheder, og som er under 26 år. Projektet er især opmærksom på elever med anden kulturbaggrund end dansk, unge mænd fra udsatte familier og unge mænd med psykiatriske problemer som fx ADHD, idet de har vanskeligere ved at søge hjælp end de kvindelige elever. Den sekundære målgruppe er underviserne, som skal have redskaber og viden til at kunne identificere de elever, der er frafaldstruede på grund af eksistentielle problemer eller psykiske lidelser.

Baggrund for projektet:

Den eksterne evaluering af projekter fra psykiatripuljen 2007–2010 på erhvervsuddannelserne viser, at der er gode erfaringer med at tilbyde frafaldstruede unge psykologhjælp. Erfaringerne fra disse projekter ønskes videreudviklet og udbredt med henblik på at sikre en kvalificeret opsporing og psykologisk støtte til de elever, der er frafaldstruede. Der er ikke nogen umiddelbar psykologisk hjælp til de elever, der befinder sig på erhvervsuddannelserne. Det skønnes, at en del af de elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse, kan have eksistentielle eller psykiske vanskeligheder, som kan føre til, at disse elever kan have vanskeligt ved at gennemføre uddannelsen, og som kan undgås, hvis der sættes ind med en tidlig indsats over for de unge.

Formål:

Formålet er at sikre tidlig opsporing og psykologisk støtte til de unge, der på grund af psykiske eller eksistentielle vanskeligheder er frafalds- og eksklusionstruede på erhvervsuddannelserne. Indsatsen skal bidrage til at sikre en mere sammenhængende social indsats, så den unges psykiske vanskeligheder ikke hindrer, at han/hun kan skabe sig et selvstændigt og ansvarsfuldt liv, hvor vedkommende på kortere sigt gennemfører en uddannelse og på længere sigt opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Regeringen og satspuljepartierne ønsker, at flere unge tager en ungdomsuddannelse, så de på sigt kan få en varig arbejdsmarkedstilknytning. Baggrunden er, at frafaldet på erhvervsuddannelserne er for stort. Derfor skal frafaldet mindskes. Frafaldet kan skyldes manglende opbakning i hjemmet, eksistentielle problemer eller psykiske lidelser. Regeringen og satspuljepartierne vil med puljen til opsporing af og tidlig støtte til unge på erhvervsuddannelserne (fx handelsskole, teknisk skole, AMU-center, landbrugsskole, SOSU-uddannelse, EGU og produktionsskole) understøtte, at frafaldet reduceres.

Dokumentation og evaluering:

Dette projekt og projektet Støtte til familier med børn og unge med psykiske vanskeligheder bliver evalueret samlet af Rambøll Management Consulting. Der foreligger en midtvejsevaluering fra 2014 af de to projekters foreløbige resultater.

Finansiering:

Der blev i forbindelse med psykiatriaftalen 2011-2014 afsat i alt 50 mio. kr. til dette projekt og Støtte til familier med børn og unge med psykiske vanskeligheder, hvoraf der er afsat 37 mio. kr. til Opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelser.

Kontakt:

Nanna Maria Brostrup Hansen
91 37 02 50
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 29/02 2016