Om rådgivningen

Rådgivningsforløbet er et tilbud til kommuner, som på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og med inddragelse af almenområdet ønsker at omlægge området for udsatte børn og unge til en tidligere forebyggende indsats.

Fold alle teksterne ud eller ind

Rammerne for rådgivning

Et rådgivningsforløb har til formål at understøtte den strategiske og helhedsorienterede omlægning af indsatsen. Forløbet tilrettelægges med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov og vil bestå af forskellige aktiviteter, der tilsammen sætter fokus på indsatsen på tværs af sagsbehandlingen og tilbudsviften og i koblingen til almenområdet.

Den faglige retning i rådgivningen er bygget op om det forebyggende mindset og indsatstrappetækningen. En kommunal indsats karakteriseret ved indsatstrappetækningen fordrer, at den kommunale praksis samlet set er gearet til at understøtte det forebyggende sigte.

Læs mere om den faglige ramme for rådgivningen her (pdf).

Omfang og ressourcer

Forløbets omfang og aktiviteter afhænger af det lokale udviklingsbehov. Deltagerkredsen på de forskellige aktiviteter tilrettelægges i samarbejde med den enkelte kommune. Omfanget af rådgivningen svarer til ca. fire vejledningsdage over en periode på 6-12 måneder og består af fleksibelt tilrettelagt vejledning. Dagene kan tilrettelægges som møder, workshops og seminarer eller lignende afhængigt af kommunens konkrete behov og ønsker.

Som kommune er I ansvarlige for at drive omlægningsarbejdet, og I skal selv være udførende på produkter og processer mellem vejledningsdagene. Omfanget af de ressourcer, som skal afsættes til arbejdet, vil variere afhængigt af den omlægningsproces, som den enkelte kommune foretager. Som minimum skal der afsættes ressourcer til:

  • Dialog og koordination med Socialstyrelsen
  • At gennemføre en minianalyse af egen praksis i et forebyggelsesperspektiv 
  • Indsamling og validering af data til et nøgletalskatalog eller andre relevante kommunespecifikke indikatorer. Læs mere om nøgletalskataloget her 
  • Udarbejdelse af en udviklingsplan
  • Deltagelse af ledere og medarbejdere på vejledningsdagene (møder, workshops, seminarer m.v.)

Samarbejde

Rådgivningen tilrettelægges i dialog med den enkelte kommune, så forløbet understøtter den lokale ambition og allerede eksisterende strategier og udviklingsaktiviteter. Forløbet kan tilpasses forskellige trin og målgrupper. Det kan for eksempel være procesunderstøttelse til en tværgående ledelsesgruppe i formuleringen af fælles mål og prioriteringer på tværs af sektorer. Det kan være målrettet rådgivning og vejledning til ledelsen og udvalgte nøglemedarbejdere i at drive og forankre omlægningen i organisationen (f.eks. i forhold til udarbejdelse af analyse, udviklingsplan eller opfølgning på nøgletal) , eller det kan være inspirationsdage for forskellige grupper af fagprofessionelle på tværs af sagsbehandlingen, tilbudsviften eller skole/dagtilbud og PPR.

Rådgivningsteamet

Rådgivningsteamet består af fagfolk fra Socialstyrelsen, der har en bred vifte af erfaring fra børne- og ungeområdet og med at understøtte implementering af indsatser, lovbestemte initiativer og strategisk omlægning til en tidligere forebyggende indsats. 

Baggrund

Forskningen på området peger på, at det kan betale sig at investere i bedre forebyggelse på området, da en tidlig indsats kan forebygge, at problemer vokser sig større, og at der i et længere perspektiv opstår negative følgevirkninger for målgruppen (1).

Samtidig viser studier fra Krevi, at svenske kommuner har gode erfaringer med færre lange institutionsanbringelser og flere indsatser tæt på barnets hverdagsliv (2). Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet i Herning Kommune peger på, at de svenske erfaringer også kan fungere i en dansk kommunal kontekst.

Det er baggrunden for, at der ved satspuljeaftalen for 2016-2019, som del af ”Mod en tidligere forebyggende og mere effektive indsats” blev vedtaget at tilbyde rådgivning til kommuner, der ønsker at omlægge indsatsen.

Rådgivningsforløbene vil bygge på erfaringerne fra Socialstyrelsens arbejde med Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt. Projekt Partnerskabskommuner er Herning Kommune, Haderslev Kommune og Hvidovre Kommune i samarbejde med Socialstyrelsen ved at identificere kerneområder og centrale virkemidler i en helhedsorienteret tidligere forebyggende indsats. Hertil bidrager flere referencekommuner med erfaringer og viden. Socialstyrelsen inddrager også viden og erfaringer fra Socialstyrelsens arbejde på området generelt, herunder fx. Den Permanente Task Force Børn og Unge, Projekt Faglig Ledelse og Styring og Metodeudbredelsesprogrammet.

  1. Heckman, 2012: The Case for Investing in Disadvantaged Young Children. European Expert Network on Economics of Education. 
  2. Krevi 2011: Den svenske model – det første nærbillede af den svenske praksis for udsatte børn og unge). Undersøgelser peger på, at årsagen bl.a. skal findes i en mere systematisk forebyggende tilgang til sagsforløbet på tværs af sagsbehandling og tilbudsvifte (Krevi 2012: Tæt på en svensk kommune – inspiration fra Borås kommunes praksis på området for udsatte børn og unge).
Sidst opdateret 06/07 2016