Forløbets indhold

Indholdet i et forløb tilpasses den enkelte kommunes behov og udviklingspotentialer.

Overordnet består rådgivningen af fire elementer:

  • Analyse: Afdækning af styrker og udviklingspotentialer 
  • Faglig ambition: Mål, ejerskab og udviklingsplan 
  • Udvikling: Fremdrift og opfølgning 
  • Resultatopfølgning og nøgletal

Fold alle teksterne ud eller ind

Analyse

Som en del af forløbet forventes kommunen at lave en minianalyse, der giver et overordnet billede af kommunes styrker og udviklingspotentialer i en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. Analysen dækker bredt, men har fokus på forebyggelse inden for temaer som organisation, samarbejde og styring, sagsbehandling, tilbudsvifte og forebyggende tiltag i almenområdet. Temaerne har til formål at give et samlet overblik over kommunens kapacitet i forhold til en helhedsorienteret forebyggende indsats. Som kommune er I selv drivende på indsamling og formidling af data, mens Socialstyrelsen bistår med skabeloner, vejledning til dataindsamling og sparring ved udarbejdelse og præsentation af analyseresultater.

Analysens konklusioner er et afsæt til at formulere eller kvalificere allerede eksisterende mål og strategier i en styrket tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge.

Faglig ambition

Her er der fokus på at sikre fælles mål og ejerskab på tværs af sektorer, ledelse og de fagprofessionelle.

Omlægningen til en tidligere forebyggende indsats handler om fælles forståelse, fælles mål og ambitioner for tidligere forebyggelse hele vejen rundt i organisationen. Det vil sige på tværs af sektorer, ledelsesniveauer og ikke mindst på tværs af de forskellige fagprofessionelle, som har den daglige kontakt med udsatte børn og unge eller børn og unge i risiko for udsathed. Det tilstræbes, at konklusionerne fra tidligere omtalte analyse aktivt inddrages i arbejdet med skabe fælles mål og ambitioner for den omlægningsproces, som kommunen vælger at iværksætte.

Socialstyrelsen tilbyder faglige oplæg og processtøtte, der understøtter en fælles viden om de centrale virkemidler i en omlægning til en tidligere forebyggende indsats. Oplæg og processtøtte kan alt efter behov målrettes direktører, forvaltningschefer, faglige ledere eller udvalgte medarbejdergrupper på tværs af sektorer. 

En fælles faglig ambition og mål for en tidligere forebyggelse skal også omsættes til konkrete handlinger og ændringer i praksis. Som led i at komme fra strategi og mål til ændringer i praksis skal kommunen lave en udviklingsplan, som den forpligter sig til at arbejde efter. Omfanget af udviklingsplanen vil variere afhængigt af den omlægningsproces, som den enkelte kommune foretager.

Udviklingsplanen er et værktøj til at komme fra strategier og mål til prioritering og konkrete handlinger.

Udvikling

Her er der fokus på opfølgning på udviklingsplanen og på arbejdet med nøgletallene. Socialstyrelsen understøtter fremdriften i dette arbejde med processtøtte og rådgivning ved implementeringsudfordringer.

Derudover får kommunen mulighed for at sætte fokus på udvalgte emner i sagsbehandlingen, tilbudsviften eller i koblingen til almenområdet. Socialstyrelsen udarbejder til dette formål redskaber, der giver mulighed for at gå i dybden med udvalgte emner.

I 2016 udvikles redskaber, der giver mulighed for, at kommunerne kan arbejde med at styrke det forebyggende perspektiv i sagsbehandling og med afdækning af kommunens tilbudsvifte.

I arbejdet med at styrke det forebyggende perspektiv i sagsbehandlingen får kommunerne sparring og redskaber, der kan styrke forebyggelsesperspektivet i den nuværende organisation. Det handler blandt andet om, hvordan organisering, faglig udvikling, opfølgning og tilrettelæggelse af arbejdet kan understøtte et forebyggelsesperspektiv i sagsbehandlingen.

Redskabet til afdækning af tilbudsviften skal bidrage til, at der skabes overblik over indsatserne i kommunen ud fra indsatstrappetænkningen. Afdækningen af tilbudsviften vil blandt andet bidrage til at vise huller og overlap i de indsatser, som kommunen har på forskellige trin af indsatstrappen. Dermed vil afdækningen kunne kvalificere en prioritering af, hvor der eventuelt skal foretages ændringer i den enkelte kommune, hvis forebyggelsesperspektivet i tilbudsviften skal styrkes.

Resultatmål og nøgletal

Resultatdokumentation og nøgletal er et vigtigt værktøj i omstillingsarbejdet. Løbende ledelsesinformation skal sikre, at I som kommune har øje for, om omstillingen bevæger sig i den ønskede retning. En obligatorisk del af rådgivningen er derfor fokus på resultatmål og nøgletal. Det kan enten være kommunespecifikke nøgletal, som knyttes tæt til jeres udviklingsplan, eller det kan være i form af et nøgletalskatalog, der på udvalgte parameter giver mulighed for, at I kan følge jeres udviklingsarbejde og sammenligne jeres udvikling med et gennemsnit af andre relevante kommuner.

Se nøgletalskataloget her (pdf)

Som kommune er I selv ansvarlige for indsamling og validering af data. Socialstyrelsen bistår med vejledning, skabeloner og udarbejdelse af nøgletalsrapporterne

I forpligter jer til arbejdet med resultatmål og opfølgning på nøgletal i perioden 2016-2019.

Sidst opdateret 06/07 2016