Ansøgningspulje til investering i omlægning

Der er med satspuljeaftalen for 2016 afsat i alt 46,9 mio. kr. til tre ansøgningspuljer (én pulje i hvert af årene 2016, 2017 og 2018), der skal understøtte, at flere udsatte børn og unge får en tidligere forebyggende indsats og mere effektiv indsats.

Landets kommuner kan søge om økonomisk støtte til at investere i initiativer, der bidrager til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

En tidligere forebyggende indsats for socialt udsatte børn og unge giver både menneskeligt, fagligt og økonomisk mening. Forskningen på området peger således på, at det kan betale sig at investere i bedre forebyggelse på området, da en tidlig indsats kan forebygge, at problemer vokser sig større, og at der i et længere perspektiv opstår negative følgevirkninger for målgruppen. En række undersøgelser viser, at der især er inspiration at hente i Sverige, som bl.a. har færre lange institutionsanbringelser og flere indsatser tæt på barnets hverdagsliv, end det er tilfældet i Danmark. Casestudier af området i udvalgte svenske kommuner peger på, at årsagen bl.a. skal findes i en mere systematisk forebyggende tilgang til sagsforløbet på tværs af sagsbehandling og tilbudsvifte.

Læs mere om forskningen på området her

De svenske erfaringer på området understøttes af Socialstyrelsens erfaringer med samarbejdet i flere af landets kommuner i forbindelse med Projekt Partnerskabskommune og Task Forcen på børneområdet, som peger på, at der er behov for at styrke sammenhængen mellem indsatserne i myndighedsregi og på almenområdet for at kunne gribe tidligere og mere helhedsorienteret ind.

Ansøgningsfristen for puljen i 2016 var den 4. maj 2016. Det forventes, at ansøgere får svar på ansøgningen i sommeren 2016.

Af nedenstående tabel fremgår puljernes størrelse for hvert af de tre år:

201620172018
9,0 mio. kr. 24,7 mio. kr. 13,2 mio. kr.
Sidst opdateret 06/07 2016