Klub Penalhus - Afprøvning af skoleunderstøttende metode

Socialstyrelsen afprøver i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den skoleunderstøttende metode "Klub Penalhus", som skal understøtte børns læring. Metoden Klub Penalhus indebærer, at der sendes pakker med særligt udvalgte bøger, matematikmaterialer og andre skoleunderstøttende materialer til udsatte og anbragte børn.

Projektperiode:

2016 - 2018

Målgruppe:

Målgruppen for tilpasnings- og afprøvningsprojektet er børn på 3. og 5. klassetrin, som er anbragte i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens § 52.

Baggrund for projektet:

Klub Penalhus er en skoleunderstøttende metode, som er udviklet i England under navnet The Letterbox Club og aktuelt omfatter mere en 6.000 anbragte børn. Resultaterne herfra viser, at de skolebørn, der har været omfattet af projektet, har vist fremgang på helt op til 1,5 skoleår i læsning/stavning og matematik samt øget motivation for læring generelt. Socialstyrelsen har i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udmeldt en ansøgningspulje på 3,3 mio. kr. til at afprøve metoden "Klub Penalhus” i Danmark.

Formål:

Formålet med initiativet er at forbedre udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen, så de i højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som grundlag for at få et velfungerende voksenliv. ”Klub Penalhus” skal derfor afprøves over for børn, der går på 3. og 5. klassetrin, og som enten er anbragt i plejefamilier, på opholdssteder eller døgninstitutioner, eller som modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens § 52. Metoden skal understøtte udsatte børns læring, så deres færdigheder i læsning og matematik forbedres.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres gennem et lodtrækningsforsøg, som gennemføres af Trygfondens Børneforskningscenter, professor Bo Vinnerljung (Stockholm Universitet), Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen VIA. I evalueringen benyttes blandt andet de obligatoriske og frivillige nationale test i folkeskolen, den nationale trivselsmåling samt enkelte målinger, der skal udfyldes af barnets forældre/omsorgspersoner.

Samarbejdsparter:

Afprøvningen af Klub Penalhus er en del af satspuljeprojektet: Styrket faglighed for udsatte børn i folkeskolen (satspuljen 2015). Initiativet omfatter ud over Klub Penalhus også afprøvning af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning samt en række skolerettede metoder udvalgt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Socialstyrelsen har indgået samarbejde med Als Research om Klub Penalhus og indholdet af bogpakker. To kommuner deltager i afprøvningen. Derudover genudmeldes der en pulje i september 2016, hvor yderligere kommuner kan søge om at deltage i projektet.

Finansiering:

Den samlede økonomiske ramme for ansøgningspuljen til afprøvning af ”Klub Penalhus” er på 3,3 mio. kr. Der er afsat 35,6 mio. kr. på satspuljeaftalen for 2015-2018 til den samlede initiativpakke.

Mere information:

Afprøvning af Klub Penalhus er en del af en større programpakke med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 

Puljen til afprøvning af Klub Penalhus bliver genudmeldt med ansøgningsfrist den 24. nov. 2016. 

Du kan ansøge om midler fra puljen på Tilskudsportalen

Mere information om Makkerlæsning kan findes her:

Makkerlæsning - afprøvning af skoleunderstøttende metode

Kontakt:

Julie Flotin Jensen
41 73 08 23
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 09/11 2016