Evaluering af forsøg med gruppebehandling til seksuelt krænkede børn og unge

Gruppeforløb for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, antages at kunne ændre oplevelsen af stigmatisering, skyld og skam ved at hjælpe børnene til at udvikle mestringsstrategier i forhold til de problemer, som overgrebene må have påført dem. Nu evalueres gruppebehandlingen.

Projektperiode:

2010 - 2016

Målgruppe:

I projektet er gruppebehandling blevet tilbudt børn og unge i aldersgruppen 7-18 år, som har oplevet at blive krænket seksuelt. Gruppebehandlingen kan ikke stå alene eller erstatte andre former for behandling, men er en del af en samlet behandlingsindsats. Da der ikke er særlig stor erfaring med gruppebehandling af denne målgruppe i Danmark, blev initiativet defineret som et forsøgsprojekt. Tre kommuner blev udpeget til at deltage i forsøget (Københavns Kommune, Hjørring Kommune og Aarhus Kommune).

Baggrund for projektet:

Socialstyrelsen indbød i 2009 alle danske kommuner til at søge midler til at køre gruppebehandlingsforsøg. Som et led i opfølgningen på anbringelsesreformen fra 2006 blev der med satspuljeforhandlingerne for 2008-2011 afsat midler til projektet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn anbragt udenfor hjemmet. I den forbindelse blev der i efteråret 2010 igangsat et forsøgsprojekt med gruppebehandling til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Forsøgsprojektet har i foråret 2014 afsluttet behandlingsdelen.

Formål:

Formålet med projektet er at afprøve gruppebehandlingsforløb for at få mere viden om effekterne af børnenes deltagelse i denne type behandling og om, hvordan behandlingsforløbene bedst implementeres. Projektstedernes gruppebehandling er rettet mod de umiddelbare følger af seksuelle overgreb. Antagelsen er, at en indsats rettet mod forbedring af det krænkede barns umiddelbare trivsel, selvbillede og mestringsstrategier vil medvirke til at forebygge udviklingen af senfølger.

Dokumentation og evaluering:

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Aarhus afslutter en endelig effektmåling i 2016. Målet med evalueringen er at dokumentere behandlingsmetodernes effekter for børnene og samle op på erfaringerne fra projektkommunerne med henblik på formidling til alle landets kommuner.

Samarbejdsparter:

I projektet har tre kommuner (Aarhus, København og Hjørring) afprøvet forskellige metoder til gruppebehandling af børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Mere information:

I nedenstående videointerview fortæller socialrådgiver og psykoterapeut Karin Riis Munch fra Rådgivningscentret Langenæs i Aarhus Kommune om de umiddelbare erfaringer med behandlingsmetoden.

Link til Video

Kontakt:

Sidsel Rosenberg Bak
91 37 02 98
Sidst opdateret 15/09 2015