De Utrolige År Småbørn

De Utrolige År er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre samt mellem børn og pædagoger/ lærere. Programmet De Utrolige År Småbørn er et kursusforløb henvendt til forældre til børn i alderen 1-3 år. På kurset klædes forældrene på til at styrke tilknytningen til deres børn, såvel som at understøtte børnenes udvikling af sproglig og følelsesmæssig udtryksevne.

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Den primære målgruppe for projektet er forældre med børn i alderen 1-3 år, som kan have gavn af en generel, forebyggende indsats til at styrke samspillet i familien. Desuden er projektet målrettet familier, hvor samspillet allerede er problematisk, og behov for at genoprette positivt samspil og god tilknytning.

Baggrund for projektet:

Den evidensbaserede programserie De Utrolige år er udviklet i USA og anvendt i Danmark siden 2006. Forældres opdragelsesstrategi, har stor betydning for børns udvikling. Når forældre sætter tidligt ind og retter deres fokus mod positive relationer og anvisninger skabes en grobund for øget trivsel og positivt selvværd for børn. Herigennem forebygges og reduceres udadreagerende adfærd og sociale og følelsesmæssige kompetencer fremmes.

Formål:

De Utrolige År Småbørn er et kursusforløb til forældre til børn i alderen 1-3 år. På kurset klædes forældrene på til at styrke tilknytningen til deres børn, såvel som at understøtte børnenes udvikling af sproglig og følelsesmæssig udtryksevne. Adfærdsvanskeligheder hos barnet forebygges, barnet oplever øget tryghed og tilknytning til forældrene og udsatte familier opspores og kan henvises til relevante specialiserede indsatser. Forældrene får blandt andet konkret viden om børnestyret leg, coaching af sociale færdigheder samt øvelse i opmuntring og ros.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres på tre parametre: implementering, effekt og økonomi. Evalueringen bygger på data fra de projektkommuner, der deltager i Forebyggelsespakken Tidlig indsats – livslan effekt. Her indsamles blandt andet data om børnenes trivsel, medarbejdernes tidsforbrug til indsatsen og metodeloyaliteten. Evalueringen foretages af et konsortium bestående af Oxford Research, KORA, CBS og EG. Evalueringen vil ligge klar ultimo 2017.

Samarbejdsparter:

I 2013 udbød Socialstyrelsen som en del af metodeudbredelsesprogrammet opgaven med at drive uddannelses og vedligeholdelsesydelser i DUÅ i Danmark. Udbuddet blev vundet af et konsortium bestående af VIA UC, UC Lillebælt, UCC, Århus kommune, Holstebro kommune, Ikast-Brande kommune og Herning kommune.

Kontakt:

Julie Flotin Jensen
41 73 08 23
Kontoret for Sårbare Unge og Integration
Sidst opdateret 30/09 2015