08/07 2013

Sagsgennemgang af særforanstaltninger

I satspuljeaftalen for 2011 blev der afsat midler til en mere målrettet indsats over for mennesker i særforanstaltninger. Som en del af udmøntningen af aftalen har Socialstyrelsen med inddragelse af VISO undersøgt sagsbehandlingen på myndighedsniveau i otte særforanstaltningssager, der hver har haft en udgift på mellem 4-6 mio. kr. årligt.

Særforanstaltninger etableres for personer, der har en så problemskabende adfærd, at der er behov for en særlig indsats. Særforanstaltninger etableres med det dobbelte formål at være skærmende og samtidig gøre en faglig udredning og behandling af borgeren mulig, så borgeren kan få et bedre og mere værdigt liv med en højere livskvalitet.

Gennemgangen giver viden om, hvad der på sagsbehandlingsniveau er gået forud for iværksættelsen af en særforanstaltning. Denne viden vil blive inddraget i udvikling af  konkrete metoder og effektmålingsværktøjer.

Hent analyse af særforanstaltninger, pdf

Sidst opdateret 04/02 2015