12/11 2014

Hjemløsestrategiens metoder udbredes til 26 kommuner

Et rejsehold fra Socialstyrelsen hjælper kommuner med at implementere Hjemløsestrategiens metoder. Målene er at hjælpe hjemløse borgere med at få en bolig og fastholde den og at forebygge, at unge bliver hjemløse.

Socialstyrelsen indleder nu et tæt samarbejde med 26 kommuner om at bruge metoderne fra Hjemløsestrategien, som har vist meget gode resultater i den første forsøgsperiode. 

Samarbejdet omfatter to forskellige projekter. Alle 26 kommuner deltager i det såkaldte implementerings- og forankringsprojekt, 11 af de 26 kommuner deltager også i ungeprojektet, som skal forebygge at unge bliver hjemløse.

De to projekter skydes i gang med et seminar den 13. november 2014.

Vellykket implementering

Hvis implementeringen skal lykkes er det vigtigt med politisk og ledelsesmæssig opbakning - andre nøgleord er samarbejde, partnerskaber og udvikling af medarbejdernes kompetencer og tæt dialog med borgerne. Med det in mente udbredes og implementeres Housing First-princippet og tre evidensbaserede bostøttemetoder, som har vist sig at virke både i udlandet og i Danmark.

Erfaringerne  viser, at langt de fleste hjemløse borgere kan komme ud af hjemløshed, hvis de får en permanent bolig og intensiv social støtte. De evidensbaserede bostøttemetoder er meget velegnede til borgere, der ellers ofte falder mellem stolene. Hjemløses problemer er ofte meget komplekse, mange systemer og samarbejdsparter er involveret, men metoderne sikrer, at indsatser koordineres for de hjemløse borgere.

Kommunerne kan anvende tre forskellige bostøttemetoder:

ACT – Assertive Community Treatment

Tværfagligt udgående indsatsteam med socialpædagogisk støtte, psykiater, misbrugsbehandler, sygeplejerske, socialrådgiver og jobcentermedarbejder.

Målgruppe: Socialt udsatte med komplekse støttebehov, der har vanskeligt ved at benytte hjælp fra det almindelige system

ICM – Intensive Case Management

Tovholder og socialpædagogisk støtte, langvarigt forløb

Målgruppe: Socialt udsatte med behov for længerevarende social støtte og tovholderfunktion, men som er i stand til at benytte hjælp fra det almindelige system

CTI – Critical Time Intervention

Tidsbegrænset periode (9 mdr.) i en kritisk overgangsperiode – fra herberg til egen bolig.

Målgruppe: Socialt udsatte med behov for korterevarende social støtte og en tovholder, men som er i stand til at komme til at benytte hjælp fra det almindelige system.

Ungeprojektet

I Ungeprojektet arbejder kommunerne med samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”. Modellen  har vist gode resultater i arbejdet og samarbejdet med udsatte unge.

Samarbejdsmodellen har fokus på, at de unge får den rette hjælp hele vejen rundt, og hjælpen koordineres gennem et tværfagligt team omkring den enkelte unge.

Implementerings- og forankringsprojektet varer til medio 2016, mens Ungeprojektet kører til udgangen af 2017.

Rambøll Management/SFI evaluerer projektet og gennemfører en samfundsøkonomisk analyse.

Læs om Socialstyrelsens arbejde med hjemløshed

Yderligere oplysninger:

Hanne Ramsbøl, projektleder for implementerings- og forankringsprojektet,  tlf. 21 45 46 23, mail hra@socialstyrelsen.dk

Lene Sook Emmeche, projektleder for ungeprojektet: tlf. 50 81 09 01, mail: lse@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 12/05 2015