18/06 2014

Bedre hjælp til brugere på væresteder

Tre kommuner skal i samarbejde med væresteder udvikle en ny metode til at hjælpe de mest udsatte brugere på værestederne. Fx skal kommunerne have misbrugskonsulenter og sagsbehandlere på værestederne.

De tre kommuner Haderslev, Holstebro og Odense er netop gået i gang med at udvikle en ny metode til at hjælpe brugere på væresteder til at få en bedre tilværelse. En del af de mest udsatte borgere får ikke i tilstrækkelig grad den hjælp, de har brug for; det viser rapporter fra bl.a. Rådet for Socialt Udsatte og Landsforeningen for VæreSteder, og derfor er der brug for en ny model for et samarbejde mellem væresteder og kommuner.

En af erfaringerne fra det omfattende satspuljeprojekt ”Det Fælles Ansvar II” er, at værestederne danner en tryg ramme for kontakten mellem de socialt udsatte borgere og de offentlige myndigheder. Og derfor skal  de tre kommuner fremover sørge for, at der er sagsbehandlere og misbrugskonsulenter på værestederne, så borgerne kan møde dem her i stedet for på rådhuset.

Væresteder skaber tillid

Formålet med projektet er, at kommunerne i højere grad inddrager værestedernes særlige kompetencer og uudnyttede potentiale som bl.a. brobygger og tillidsskabende funktion mellem de udsatte borgere og myndighederne som en central del af kommunernes helhedsorienterede indsats for udsatte borgere.

I samarbejdsmodellen er der en række faste elementer, som de tre kommuner skal implementere i samarbejde med værestederne. Der skal således i hver af de tre projektkommuner etableres:

  • Implementeringsteam, som skal bestå af relevante beslutningstagere og repræsentanter for alle aktører i projektet
  • Fremskudt misbrugsindsats på væresteder
  • Fremskudt sagsbehandling på væresteder
  • Holdbaserede aktiviteter blandt brugerne på værestederne
  • En styrket Støtte- og kontaktperson (SKP)-ordning.

For at understøtte samarbejdsmodellen afholder Landsforeningen af VæreSteder et kompetenceudviklingsforløb for relevante medarbejdere og ledere i de deltagende kommuner og væresteder samt særligt udvalgte borgere. 

For at sikre det helhedsorienterede sigte på alle niveauer i projektet er der nedsat en følgegruppe med deltagelse af brugerorganisationer, KL, Rådet for Socialt Udsatte, sociale organisationer, forskere, de deltagende kommuner, Landsforeningen af VæreSteder samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Yderligere oplysninger: Kirstina Stenager kst@socialstyrelsen.dk, tlf. 50 81 09 30.

Sidst opdateret 13/05 2015