Definition af døvblindhed

Definitionen af døvblindhed har været gældende i Norden siden 2006. Den er baseret på FN's standardregler og WHO's klassifikationssystem og danner grundlag for identifikation af og service for mennesker med medfødt og erhvervet døvblindhed.

Den fælles nordiske definition af døvblindhed er udarbejdet i 2006. Definitionen udgør grundlaget for identifikation af og service for mennesker med døvblindhed i de nordiske lande. Den tager udgangspunkt i FNs standardregler og WHOs klassifikationssystem, og kan derfor bruges på tværs af landegrænser. Definitionen dækker over både medfødt og erhvervet døvblindhed.

Døvblindhed er en specifik funktionsnedsættelse. Døvblindhed er en kombineret syns- og hørenedsættelse. Den begrænser en persons aktiviteter og forhindrer fuld deltagelse i samfundet i et sådant omfang, at det kræver, at samfundet støtter med særligt tilrettelagte servicetilbud, tilpasninger af omgivelserne og/eller tekniske hjælpemidler.

Kommentarer til og uddybelse af definitionen

1. Syn og hørelse er centrale i informationstilegnelse. En nedsættelse af disse to sanser, som overfører information fra afstand, øger derfor behovet for at anvende de sanser, der overfører information fra nært hold (lugt- og smagssanser, føle- og berøringssanser), og for at støtte sig til hukommelsen og anvendelsen af logiske slutninger.

2. Behovet for specifikke tilpasninger af omgivelser og tilbud afhænger af:

  • Tidspunktet for hvornår døvblindheden er indtrådt i forhold til personens kommunikative udvikling og sprogtilegnelse
  • Graden af syns- og hørenedsættelsen
  • Om døvblindhed er kombineret med andre funktionsnedsættelser
  • Om syns-/hørenedsættelsen er stabil eller progressiv

3. Et menneske med døvblindhed kan være mere eller mindre funktionshæmmet i forskellige aktiviteter. Det er derfor nødvendigt specifikt at vurdere hver enkelt aktivitet og deltagelse heri. Variation i funktionsniveau og deltagelse kan også være betinget af forhold i omgivelserne samt individuelle, personlige forhold.

4. Døvblindhed medfører varierende behov for at tilpasse alle aktiviteter i et ligeværdigt samspil med omgivelserne - dog i særlig grad:

  • Alle former for information
  • Social interaktion og kommunikation
  • Rumlig orientering og fri bevægelighed
  • Dagligdags aktiviteter og krævende næraktiviteter som læsning og skrivning
  • Et ligeværdigt samspil implicerer, at mennesker med døvblindhed og omgivelserne involveres på lige fod i tilpasningen af aktiviteter. Ansvaret for at dette finder sted påhviler samfundet.

5. En tværfaglig tilgang, som omfatter specifik viden relateret til døvblindhed, er nødvendig i servicetilbud og tilpasning af omgivelserne.

Vil du vide mere:


Sidst opdateret 08/07 2015