Børn og unge med seksuel grænseoverskridende adfærd

Beskrivelse af generelle fællestræk for børn og unge med seksuel grænseoverskridende adfærd samt faktorer, der kan spille ind på børn og unges udvikling af seksuel grænseoverskridende adfærd.

I de seneste år har der været stigende opmærksomhed på børn og unge, der begår seksuelle overgreb mod andre børn. Undersøgelser peger på, at op mod en tredjedel af alle kendte overgreb bliver begået af en person under 18 år.

Børn og unge med seksuel grænseoverskridende adfærd er ikke en ensartet gruppe, når man ser på opvækstvilkår, personlighedstræk og adfærd. Der findes ikke ”et typisk barn” eller ”en typisk ung” med seksuel grænseoverskridende adfærd. Man kan imidlertid fremhæve nogle generelle fællestræk.
Ud over den seksuelt grænseoverskridende adfærd har en del ofte haft en opvækst, hvor de har udvist tegn på manglende tilpasning og trivsel. Mange har udvist adfærdsforstyrrelser i form af antisocialadfærd og en del har indlæringsvanskeligheder.

Personlighedsmæssigt kan børnene og de unge fremstå umodne og med følelsesmæssige, interpersonelle og sociale vanskeligheder. Et generelt træk kan være, at de er følelsesmæssigt hæmmede, og at de mangler selvindsigt i en grad, der betyder, at de har svært ved at forholde sig til andre på en empatisk måde. Mange føler sig socialt usikre og magter ikke at opbygge ligeværdige relationer med jævnaldrende. Netop vanskelighederne med at indgå i sociale sammenhænge med andre, ikke mindst jævnaldrende, kan føre til social isolation. Den manglende kontakt til jævnaldrende kan medføre, at barnet foretrækker kontakt med nogen, der er yngre end det selv.

Kliniske erfaringer fra JanusCentret, der arbejder med udredning og behandling af børn og unge med seksuel grænseoverskridende adfærd, peger på, at størsteparten af børnene/de unge i Januscentret er drenge, der befinder sig i teenageårene. De fleste kommer fra familieforhold, hvor forældrene ikke lever sammen, og ca. halvdelen er anbragt uden for hjemmet. Mange af børnene/de unge viser tegn på neuropsykiatriske vanskeligheder, og over halvdelen går i specialklasse eller specialskole. Størstedelen har været udsat for følelsesmæssigt omsorgssvigt i deres opvækst og en tredjedel har selv været udsat for seksuelle overgreb. Mange af klienterne har udvist seksuelt bekymrende adfærd, ofte gennem flere år, før visitationen til Januscentret og størstedelen har krænket et eller flere ofre. En betragtelig andel af børnene/de unge har mange sammensatte problematikker i tilværelsen, der således ikke kun tæller den seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd. Man kan således sige, at den bekymrende eller krænkende adfærd typisk er et symptom på andre vanskeligheder.

For uddybning henvises til www.januscentret.dk samt ”Den professionelle tvivl. Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge. Et fagligt vejledningsmateriale”. Servicestyrelsen (2010).

Januscentret

Den professionelle tvivl

Sidst opdateret 12/10 2015