Lovgrundlag til Overgrebspakken

Seneste lovgivning til beskyttelse af børn mod overgreb er gældende fra 1. oktober 2013.

I forbindelse med Overgrebspakken blev der vedtaget ny lovgivning til beskyttelse af børn mod overgreb.

Nedenfor er ændringerne i lovgivningen beskrevet ud fra Overgrebspakkens fire temaer:

1. Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb


Lovændringer:

 • Børnesamtalen fremrykkes, så samtalen gennemføres som led i den børnefaglige undersøgelse (Lov om social service § 50,stk. 3).
 • Ved underretning om overgreb skal der gennemføres en separat børnesamtale (Lov om social service § 155 a., stk. 2).
 • Kommunens ansvar for at beskytte anbragte børn og unge mod overgreb samt kontakt, der er skadelig for barnets udvikling og trivsel under samvær tydeliggøres (Lov om social service § 71, stk. 4).
 • Bestemmelsen om, at børn har ret til en bisidder er permanentgjort (Lov om social service § 48 a.).

2. Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes


Lovændringer:

 • Kommunen skal foretage central registrering af alle underretninger og skal inden for 24 timer vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge (Lov om social service § 155).
 • Kommunen skal orientere fagpersoner, der underretter, om hvorvidt underretningen har ført til iværksættelse af en undersøgelse eller foranstaltninger (Lov om social service § 155 b., stk. 2).
 • Ved en ny underretning om et barn, hvor kommunen allerede har iværksat en foranstaltning, skal kommunen genvurdere sagen (Lov om social service § 155 a.).
 • Underretningspligten omfatter også ulovligt skolefravær (Lov om social service § 153, stk. 1).

3. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt


Lovændringer:

 • Kommunen skal have et skriftligt beredskab for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge, der bl.a. beskriver samarbejdet med de nye børnehuse. Beredskabet skal vedtages politisk, offentliggøres og revideres med maksimalt fire års intervaller (Lov om social service § 19, stk. 5).
 • Kommunerne i regionen skal oprette et børnehus i regionen til undersøgelse af et barns forhold, når barnet har været udsat for overgreb – eller ved mistanke herom (Lov om social service § 50 a.).
 • Kommunen skal benytte børnehuset som led i den børnefaglige undersøgelse, hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sundhedsmyndigheder er involveret i sagen (Lov om social service § 50 b.).
 • Under behandlingen af en sag, hvor et børnehus benyttes, må bl.a. de kommunale myndigheder, politiet, sundhedsmyndigheder og personalet i børnehuset udveksle oplysninger mellem politi, børnehus og sundhedsmyndigheder i disse sager (Lov om social service § 50 c.).


4. Der skal sættes fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats


Lovændringer:

Hvis du vil læse mere om bevæggrundene for lovændringerne kan du læse en rapport, hvor eksperter har givet en række anbefalinger til en styrket indsats til beskyttelse af børn mod overgreb.

Sidst opdateret 02/02 2016