Indsatser

Børnehus Midt har udarbejdet en række beskrivelser af de indsatser, der finder sted i børnehusregi.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sager

Vi skelner mellem to typer af sager; en konsultativ sag og en børnehussag.

Konsultative sager

Det er sager, hvor myndighedsrådgiver i kommunerne henvender sig til børnehuset for at få råd og vejledning i en konkret sag. Vejledningen ydes i sager, hvor kommunen har en bekymring eller en mistanke om overgreb og på nuværende tidspunkt er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til sagen eller ønsker at kvalificere deres faglige arbejde ved at sparre med andre fagpersoner.
Konsultationen foregår oftest i telefonen og kommer i stand ved, at man ringer til os på vores hovednummer 89401100, hvorefter du omstilles til en medarbejder i børnehuset.
Vi bestræber os på, at være tilgængelige på telefonen inden for åbningstiden eller alternativt at ringe tilbage samme dag.

Børnehussager

Det er en børnehussag, når følgende faktorer er opfyldt:

  • der er viden om eller mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb
  • hvis sagen involverer samarbejde med politi og/eller sundhedsvæsen
  • når kommunen på baggrund af mistanke eller viden om overgreb skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50 eller en revideret undersøgelse af barnet/den unges forhold

Det er børnehusets opgave at koordinere samarbejdet mellem de involverede instanser herunder, at planlægge og afholde samråd.

Samråd

Der afholdes to typer samråd:

Et samråd, hvor der er en tværfaglig drøftelse af håndteringen af sager før eller efter det har været en sag i børnehuset. Drøftelserne har til formål at skabe fælles læring i sagshåndteringen for at kvalificere den tværsektorielle indsats. På disse samråd har kommunerne mulighed for at bære en sag ind til samråd for at få råd og vejledning i en sag der muligvis kan blive til en børnehussag. Dette kan foregå gennem en videokonference med deltagelse af samrådet og den pågældende kommune. Samrådet har ingen kompetence, men er alene rådgivende.

Der har hidtil været indhentet samtykke fra forældremyndighedsindehaveren for at kunne drøfte en sag. For at sikre det bedst mulige forældresamarbejde, vil det som udgangspunkt fortsat være praksis, men da den nye lovgivning giver mulighed for også at drøfte sager uden samtykke, vil denne bestemmelse tages i anvendelse, hvor det skønnes nødvendigt.

Et sagssamråd er en aktuel sag, hvor mindst to sektorer er involveret i sagen. Samrådet har til formål ud fra en tværfaglig drøftelse at få koordineret forløbet for barn og familie bedst muligt, således at der tages hensyn til både den behandlingsmæssige, efterforskningsmæssige og sociale indsats. Et sagssamråd består af de konkret involverede parter i sagen og har karakter af et planlægningsmøde. Der kan evt. holdes flere samråd i en sag, hvis det findes relevant.

Videoafhøring

Børn op til 12 år (eller en udviklingsalder svarende til dette) skal ikke vidne i retten, men videoafhøres i de specialindrettede lokaler, der findes i børnehuset.

Når der er sket anmeldelse til politiet om formodet overgreb (fysisk eller seksuelt) kan politiet som led i efterforskningen iværksætte videoafhøring af barnet.

Ved Østjyllands Politi foretages afhøring af en af fire specialuddannede videoafhørere. Afhøringerne foregår i Børnehuset, mens resten af den politimæssige efterforskning foregår på Politigården i Aarhus.
Sydøstjyllands Politi bruger Børnehus Midt til videoafhøring i forbindelse med efterforskning af sager fra Horsens, Hedensted, og Skanderborg kommuner.

Ved Midt- og Vestjyllands Politi foretages afhøring af 6 specialuddannede videoafhørere. Afhøringerne foregår i afdelingen i Herning fra 1.marts 2014 og resten af den politimæssige efterforskning kan foregå både i Central Efterforskning i Holstebro, men også på enhver af de 7 lokalstationer i politikredsen.

Politiet er også instansen, der anmoder om en retsmedicinsk undersøgelse af barnet. Formålet med denne undersøgelse er at dokumentere fund, sikre eventuelle biologiske spor samt udfærdige retsmedicinsk erklæring
 

Videoafhøringslokale i Børnehus Midt

Sidst opdateret 05/01 2016